PDA

View Full Version : Kế toán và các chính sách  1. Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK 3.1.1 tiện lợi
  2. mối quan hệ giữa các kế toán
  3. Thông tư 64/2013 hướng dẫn NĐ 51 về hóa đơn bán hàng
  4. Cách làm sỔ sách khi cƠ quan thuẾ ĐẾn kiỂm tra
  5. Thông tư số 39/2014/TT-BTC : Về hóa đơn chứng từ (new)
  6. T́m sự khác biệt giữa hai tập tin văn bản