PDA

View Full Version : Sản xuất, giá thành 1. Với giá thành sản phẩm? PMKT Smartkey 2010 giải quyết được khâu nào?
 2. tính giá thành có phân bước với công ty sản xuất nhiều loại sản phẩm
 3. Khai báo công thức sản xuất sản phầm
 4. Hướng dẫn tính giá thành sản phẩm.
 5. Báo cáo phân tích giá thành!
 6. Thêm TK con cho TK 154 (không được)
 7. Cách tính giá vốn cho dịch vụ cho thuê pḥng theo PP giá đích danh
 8. Sửa TK 632 thành TK tính giá thành mà không đựoc?
 9. Phân bổ và tính giá thành
 10. chi phí dở dang
 11. Tập hợp chi phí và tính giá thành
 12. Tính giá thành sản xuất với nhiều công đoạn
 13. Thắc mắc về tính giá thành theo phương pháp quy về sản phẩm chuẩn
 14. hàng gửi đi gia công
 15. Tính giá thành và phân bổ chi phí trong Smartkey
 16. Tính giá thành theo phương pháp hệ số
 17. không hiểu phần tính gía thành
 18. Lại hỏi về gía thành
 19. Tính giá thành theo phương pháp hệ số
 20. Tính gía thành bị lỗi phân bổ NVL
 21. Không phân bổ chi phí
 22. Tiính sai giá vốn vật tư
 23. Tính giá thành sản phẩm
 24. Đau đầu về giá thành quá!
 25. Tính giá thành
 26. bán thánh phẩm dở dang cuối kỳ
 27. Bút tóan phân bổ theo yếu tố
 28. Làm sao để tính giá thành
 29. Taị sao khi tính giá thành không thấy tính NVL chính ?
 30. Không thấy NVL chính khi tính giá thành SP
 31. Phân bổ chi phí nhân công theo số giờ làm
 32. Kế toán giá thành sản xuất sản phẩm
 33. Hạch toán gia công hàng hóa
 34. sử dụng lệnh sản xuất
 35. Dở dang cuối kỳ
 36. Lỗi tính giá vốn
 37. Phân bổ CF sản xuất chung theo tỷ lệ NVL bị sai
 38. hỏi về cách vào phần mềm
 39. Nhập nhiều phiếu nhập kho có 1 hóa đơn
 40. Cải tiến cách tính giá thành của 3Tsoft
 41. Không tính ra được giá thành sản phẩm công đoạn
 42. Nhờ hỗ trợ trong phân tích giá thành
 43. Nhập lại kho hàng bán trả lại
 44. Tính giá thành theo định mức
 45. Kết chuyển chi phi tính giá thành
 46. Nhiều phân xưởng, phiều sản phẩm. Khai báo đối tượng tập hợp chi phí như thế nào?
 47. Thắc mắc về giá thành
 48. Tính giá thành bằng Excel. Nhập kết quả vào phần mềm.
 49. Tính giá thành
 50. Tính giá vốn từng tháng nhứ thế nào sau khi nhập cả năm?
 51. Giúp em tính giá thành sản phẩm
 52. Bị khoá dữ liệu phần dư đầu sản phẩm và vật tư chưa sử dụng đầu kỳ
 53. Hướng dẫn làm việc với doanh nghiệp mua vật tư, hàng hóa về lắp ráp rồi bán.
 54. Các bước tính giá thành trong phần mềm kế toán 3TSoft.
 55. Khai báo số thập phân ở ô số lượng sản phẩm trong định mức sản phẩm, công tŕnh
 56. Không hiện số lượng sản phẩm hoàn thành khi tính giá thành
 57. Muốn quản lư kho trên sổ sách với thực tế th́ làm thế nào dựa trên phần mềm
 58. Giá thành không chạy
 59. TK 154 bị cộng lên thành 2 lần