PDA

View Full Version : Kế toán tổng hợp 1. Thuế GTGT được khấu trừ kỳ trước chuyển qua không đúng!
 2. Sửa chữa chứng từ sau khi thực hiện Bút toán khóa sổ?
 3. Không kết chuyển được từ TK 4212 => TK 911
 4. TK 112 có dư Nơ và dư có
 5. TK 331 va TK 421 không cấn trừ Nợ Có
 6. Xuất hóa đơn dịch vụ
 7. H́nh thức ghi sổ?
 8. Về phiếu kế toán
 9. Những bút toán phân bổ và kết chuyển hàng tháng trên 3Tsoft
 10. H́nh thức kế toán
 11. Hạch toán chi phí lương cho các bộ phận th́ ta đưa vào phần hành nào ?
 12. Kế toán tổng hợp và các bút toán cuối kỳ
 13. Bút toán cuỐi kỲ
 14. Hướng dẫn tài sản ngoại bảng!
 15. Cần xóa bút toán kết chuyển đă tạo
 16. Báo cáo tài chính
 17. thêm cột cho file CTKT
 18. Mở thêm tk chi tiết nhưng trên bảng CDPS không cộng dồn vào tk mẹ?
 19. Ngày ghi sỔ và ngày chỨng tỪ?
 20. Đánh số thứ tự theo ngày lập phiếu
 21. Chi phí lăi vay ngân hàng
 22. Thuế GTGT hàng nhập khẩu
 23. Ư nghĩa của số thứ tự trên bút toán khóa sổ
 24. Hỏi về cách phân bổ chi phí ngắn hạn và dài hạn?
 25. Đă nhập số dư đầu kỳ mà trong sổ quỹ không thấy hiện ra?
 26. Xem giá hàng hóa để xuât bán.
 27. Khai bao HĐ GTGT
 28. Báo cáo thuế
 29. Thuyết minh báo cáo tài chính
 30. Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp trong phần mềm?
 31. Thuế GTGT được khấu trừ kỳ trước chuyển qua không đúng - sau khi update 02-08-2011
 32. Sản phẩm
 33. Lỗi khi khoá sổ
 34. Quyết toán thuế cuối năm
 35. Nhập vào phần mềm làm sao?
 36. lỗi Bảng cân đối ps
 37. Thắc mắc về bảng cân đối phát sinh!
 38. Vay ngắn hạn
 39. Phân Tích tuổi nợ công nợ phải thu
 40. Cách in nhanh sổ chi tiết phải thu khách hàng theo từng đối tượng
 41. Sửa lại báo cáo năm 2011, xử lư với thuế ntn?
 42. Bảng cân đối kế toán
 43. Sổ theo dơi các khoản thuế, phí phải nộp
 44. Cách hạch toán thuế
 45. Cảnh báo khi chi âm
 46. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
 47. Cách lọc xem tổng tiền 1 ngày các hóa đơn bán hàng?
 48. Cách khai báo công thức trong báo cáo tài chính (Phần 1)
 49. Cách khai báo công thức trong báo cáo tài chính (Phần 2)
 50. phiếu nhập hàng bán bị trả lại theo QD 48
 51. Kế toán tiền lương (Lương và các khoản trích theo lương) có bảng lương kèm theo
 52. Cách thực hiện các bút toán kết chuyển cuối kỳ.
 53. Theo dơi Báo cáo công nợ theo địa chỉ của từng tỉnh, huyện.