PDA

View Full Version : Hàng tồn kho 1. hàng tồn kho bị sai
 2. Quản lư kho theo từng lô hàng
 3. Tồn cuối âm
 4. tính giá vốn bị sai
 5. Các chỉ tiêu ghi trên phiếu nhập và phiếu xuất!
 6. tk 153
 7. Dùng hàng hoá để xây dựng kho băi công ty có được không?
 8. Nhập kho vât tư
 9. nhập hàng không có hóa đơn GTGT
 10. Lỗi tính giá xuất kho
 11. Tuổi hàng tồn kho
 12. Quản lư đơn vị hàng hóa
 13. Nhập kho hàng hóa
 14. Điều chỉnh mă hàng tồn kho
 15. Báo cáo nhập xuất tồn bị lỗi
 16. Tài khoản 157