PDA

View Full Version : Tài sản cố định  1. hao ṃn TSCĐ khi lên bảng cân đối kế toán bj âm
  2. Nghiệp vụ về tài sản cố định!
  3. Tài sản cố định
  4. Đăng kư TSCD
  5. Thay đổi thời gian khấu hao tscđ
  6. TSCĐ chuyển thành CCDC