PDA

View Full Version : Hệ thống 1. Để không phải nhớ mă các danh mục trong PMKT Smartkey 2010!
 2. Tỷ giá xuôi, tỷ giá ngược trong PMKT Smartkey 2010!
 3. Khi nhập số dư đầu kỳ, chương tŕnh thông báo dữ liệu đă khóa!
 4. Hiện hoặc ẩn thời điểm in trên báo cáo, chứng từ!
 5. Thông báo "Công nợ quá hạn mức", "Tồn kho âm". Hiện lên hoặc bỏ đi?
 6. Lọc hoặc không lọc chứng từ đă lập theo người lập phiếu?
 7. Cách định dạng phần số (số lượng, đơn giá, thành tiền, ...) trong PMKT Smartkey 2010!
 8. Cách sửa tiêu đề của chứng từ khi in!
 9. Một số lỗi liên quan đến SAO LƯU và PHỤC HỒI DỮ LIỆU!
 10. Lỗi không enter được trong PM Samrtkey 2010
 11. Chuyển từ Quyết Định 15 sang Quyết Định 48?
 12. Không cập nhật được dăy số hàng ngàn ở số lượng tồn kho ĐKỳ
 13. Làm sao để có thể t́m và xoá chứng từ của tháng trước
 14. Lọc theo đối tượng muốn t́m kiếm
 15. Ưu việt khi sử dụng PMKT Smatkey
 16. chuyển chế độ kế toán?
 17. Chuyển dữ liệu kế toán sang máy khác!
 18. HT năm tài chính trước
 19. Hỏi cách thay tên người lập biểu trong các báo cáo
 20. Các account có xem được chứng từ của nhau không?
 21. Hỏi về chứng từ trùng số
 22. Cho hỏi về chức năng khóa dữ liệu
 23. Cho hỏi về tham số t́m kiếm
 24. Về phân quyền cho sổ chi tiết
 25. Cách chuyển sang năm mới?
 26. tách mă sau khi đă gộp
 27. Tự động sao lưu dữ liệu trong phần mềm 3Tsoft
 28. Giúp thay đổi tài khỏan định khỏan trong chứng từ nhập
 29. Bị lỗi ở chức năng "kết xuất dữ liệu ra excel"
 30. Cách khắc phục t́nh trạng máy nhánh kết nối chậm với SQL DB của máy chủ!!!
 31. Tính chênh lệch tỷ giá thực hiện ở chức năng nào trên phần mềm ?
 32. Tạo list DB để chọn giữa để truy cập vào các DB khác nhau trên cùng phần mềm
 33. Tạo thêm báo cáo thuế TNDN trong báo cáo thuế
 34. Kiểm tra thông tin kết nối cơ sở dữ liệu
 35. Có thể copy dữ liệu ko?
 36. Lich sỦ phẦn chi tiẾt cỦa chung tỪ kẾ toán nẰm Ở Đâu nó có giỐng lỊch sỬ chỨng tỪ ko?
 37. Không nhập được ngày trước năm 2010
 38. tên giám đốc và kế toán trưởng thay đổi ở đâu
 39. Không nhập được số dư đầu kỳ ? phần mềm báo đă khóa dữ liệu?
 40. Ngày bắt đầu hạch toán???
 41. Truyền dữ liệu bị lỗi
 42. Lỗi phục hối dữ liệu >> help <<
 43. Lỗi không lưu chứng từ được
 44. Hướng dẫn thay đổi QD15 sang QD48.
 45. Cơ sở dữ liệu-chỉnh lại ngày hạch toán
 46. Đồng bộ dữ liệu giữa máy cty và máy cá nhân
 47. cách xóa tài khoản con trên tài khoản mẹ
 48. Lỗi mă dữ liệu
 49. Hot!!! Ezsoft + sql 2008 + windows 8 pro 64 bit actived
 50. Không vào được phần mềm
 51. Không phục hồi được dữ liệu sau khi đă đổi mật khẩu
 52. Giúp ḿnh cập nhật lại dữ liệu khi cài lại máy.
 53. Khóa dữ liệu năm cũ
 54. Sử dụng dữ liệu của công ty này cho công ty khác???
 55. Lỗi khi chay phần mềm 3tsoft
 56. Phân quyền cho user
 57. Không start được SQL 2000
 58. Lỗi không hiện nút tạo CSDL
 59. Lỗi khi chạy phần mềm 3Tsoft
 60. vào thông tin đơn vị cơ sở không sửa được
 61. không phục hồi được dữ liệu
 62. Khai báo tham số hệ thống trong phần mềm 3TSOFT
 63. Khai báo tham số chứng từ trong phần mềm 3TSOFT
 64. Định nghĩa tham số t́m kiếm trong phần mềm 3TSOFT
 65. Chuyển chứng từ
 66. Xóa chứng từ
 67. Lỗi khi truyền dữ liệu sau khi cập nhật phần mềm
 68. Tính năng tự động tạo files sao lưu dữ liệu không hoạt động
 69. Lỗi không truy cập được dữ liệu ở QĐ 15 và TT200
 70. Anh chị giúp đỡ em về giao diện với ạ