PDA

View Full Version : Báo cáo 1. Không thấy dữ liệu trong bảng kê thuế GTGT!
 2. Tài khoản có số dư hai bên trong "Bảng cân đối phát sinh", Đúng hay Sai?
 3. Bao cao ket qua kinh doanh
 4. Không xem được các báo cáo tổng hợp công nợ
 5. Bảng cân đối kế toán
 6. Nhật kư thu, chi tiền
 7. Thuyết ḿnh báo cáo tài chính ở đâu nhỉ?
 8. In báo cáo bằng tiếng anh ở đâu nhỉ?
 9. Lập báo cáo!
 10. Tôi muốn tạo thêm cột vào sổ kế toán chi tiết ?
 11. Tờ khai thuế GTGT không ra số liệu?
 12. cho hỏi về in báo cáo có điều kiện lọc
 13. Lỗi "Báo cáo công nợ"
 14. cho hỏi về tăng giảm ḍng trong báo cáo
 15. Có phát sinh tk N007 nhưng ko hiện lên khi báo cáo
 16. Báo cáo TH nhập-xuất-tồn bị rớt số
 17. kết chuyển từng tháng khác kết chuyển cuối năm thể hiện trên tk421
 18. Không xem được sổ cái tài khoản theo khoản mục chi phí?
 19. Bảng CDPS cân nhưng CDKT không cân?
 20. Khai báo Công thức trong BCĐKT
 21. Lỗi không in được "Báo cáo bán hàng theo thời gian".
 22. Bc kqhĐ kd
 23. Làm sao sửa lại tên trong các báo cáo???
 24. Cách chuyển đổi từ "Sổ chi tiết vật liệu" thành "Thẻ Kho"
 25. Sổ theo dơi thuế GTGT?
 26. Chỉ giúp ḿnh hiển thị bảng hoá đơn giá trị gia tăng đầu vào đă nhập
 27. cách Xem báo cáo
 28. Báo cáo công nợ theo hạn thanh toán.
 29. Tổng hợp và chi tiết theo khoản mục???
 30. trong can doi phat sinh nhung tai khoan nao co so du hai ben
 31. Tại sao k hiển thị VAT của Phiếu kê toán???
 32. T́m kiếm trong 3TSOFT
 33. Bảng kê chứng từ?
 34. Sau khi truyền và nhận dữ liệu xem sổ sách th́ ko thấy số liệu
 35. Báo cáo khi in ra các ḍng đều bị thiếu một vài từ phía cuối ḍng, xin giúp !
 36. Nguyên nhân lên Bảng CDKT sai
 37. Bản thuyết minh báo cáo tài chính
 38. Lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp
 39. bảng cân đối tài khoản
 40. Số dư chuyển sang không đúng trên bảng CĐPS
 41. Tốc độ in chứng từ
 42. TK 341 mat so lieu khi len BCDKT
 43. Sổ chi tiết vật liệu - số dư cuối kỳ sai
 44. Diễn giải ở sổ chi tiết TK và Sổ cái TK 1331 và 3331
 45. Không có phần File/ Print Setup Trong Design để chỉnh in khổ A5 ngang.
 46. Chỉ tiêu chi phí tài chính - Báo cáo HĐKD - không update số
 47. Xoá số dư đầu kỳ - bảng cân đối phát sinh vẫn c̣n số dư
 48. Ghi nhớ độ rộng của các cột khi lập báo cáo
 49. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 50. Sửa mẫu BC nào để ra được mẫu sổ Chi phí sản xuất kinh doanh (QĐ48)
 51. Điều chỉnh chỉ tiêu "Dự pḥng trợ cấp mất việc làm" trên Bảng cân đối kế toán
 52. khóa sổ rồi phát hiện sai, sửa lại thông tin, khóa sổ lại vẫn hiện số liệu cũ!
 53. Hạn nộp BCTC năm 2013
 54. Xuất bán hàng; Gắn dữ liệu