PDA

View Full Version : Các phần hành khác 1. Những công việc và báo cáo DN thực hiện vào đầu năm 2011
 2. [edit] Hoạch toán chi phí nhận tin nhắn của NH
 3. Cty du lịch
 4. Kế toán xây lắp
 5. Mục chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố trong bảng thuyết minh báo cáo tài chính
 6. bảng cân đối bị lệch so với sổ cái
 7. Cty mẹ hạch toán cho chi nhánh phụ thuộc!
 8. Bảng cân đối phát sinh không khớp với bảng cân đối kế toán
 9. Trích lập dự pḥng giảm giá đầu tư dài hạn (TK 229) như thế nào?
 10. Cho hỏi về hạch toán hàng bán bị trả lại
 11. Cho hỏi việc ghi nhận TK 821 trên bảng CĐKT
 12. Mua hàng không có hóa đơn và không nhập kho xuất ban liền th́ định khoản như thế nào?
 13. Hóa đơn đầu ra bị trùng lặp
 14. Vẫn chủ đề trước
 15. Lợi nhuận kế toán và lợi nhuận thuế
 16. Hạch toán kế toán của đại lư bán đúng giá
 17. Chi phí phát sinh sau ngày bàn giao công tŕnh
 18. bản kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ bán ra, mua vào
 19. Lỗi số dư đầu kỳ