PDA

View Full Version : Thiết kế báo cáo 1. Góp ư về biểu mẫu chứng từ
 2. Sửa mẫu báo cáo
 3. Mẫu Phiếu thu, Phiếu chi, Ủy nhiệm chi 1 liên
 4. Có ai cần thiết kế mẫu chứng từ, báo cáo không?
 5. TK Mẹ trên sổ cân đối số phát sinh
 6. Sửa phiếu nhập xuất
 7. Báo cáo giá thành
 8. Xin có ư kiến
 9. Hoá đơn bán hàng
 10. Mẫu phiếu nhập, phiếu xuất, hóa đơn bán hàng 1/2A4
 11. Mẫu hóa đơn GTGT do Công ty TNHH TM Đại Hùng tự thiết kế!
 12. Mẫu hóa đơn GTGT do Công ty TNHH POLYCOM thiết kế!
 13. Mẫu hóa đơn GTGT và hóa đơn xuất khẩu tiếng Việt
 14. Mẫu Uỷ nhiệm chi của các ngân hàng
 15. Về sổ chi tiết
 16. Đề nghị sửa mẫu phiếu thu, phiếu chi.
 17. Muốn chèn Dấu công ty hay Logo công ty Lên các mấu chứng từ
 18. Mẫu hóa đơn GTGT cho đơn vị kinh doanh xăng dầu!
 19. Mẫu hóa đơn GTGT A5 - Tiếng Việt
 20. Lỗi kkhoong vào được phan chỉnh sửa hóa đơn bán hàng
 21. Lặp lại tiêu đề trên các chứng từ.
 22. Cách sửa mẫu hóa đơn.
 23. Mẫu hóa đơn GTGT do Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Đá Sáng thiết kế!
 24. Sổ đối chiếu công nợ!
 25. Hoá đơn GTGT trên Word
 26. Thay đổi sổ ḍng của hóa đơn, phiếu nhập, phiếu xuất
 27. Mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước
 28. cho em hỏi về hóa đơn đỏ
 29. Tạo mới mẫu báo cáo công nợ
 30. Hàng khuyến mại - giá bằng 0 có nên đưa vào báo cáo đối chiếu công nợ
 31. Hóa đơn GTGT trên excel
 32. Mẫu hóa đơn GTGT in sẵn, nhiều mức thuế xuất
 33. Đề nghị giúp đỡ VAT cho công ty dịch vụ
 34. MẪu báo cáo
 35. Mẫu hoá đơn GTGT và hoá đơn XK
 36. Mẫu hóa đơn GTGT và hóa đơn xuất khẩu tự in có mă vạch
 37. Hương dẫn sửa mău sổ chi tiêt
 38. Mẫu sổ trong phần mềm bị ngược so với qđ 48
 39. Bảng tổng hợp kinh phí quyết toán
 40. Sửa mẫu số chi tiết tài khoản
 41. Mẫu hóa đơn Công ty CP Gạch cổ Bát tràng
 42. thay đổi phiếu thu chi tên va lưu lại để lần sau chỉ việc in luôn
 43. Giup ḿnh với
 44. Thay đổi tên nhân viên
 45. Phiếu hạch toán - Kế toán Ngân hàng
 46. Cách thiết kế và chọn nơi in hóa đơn thuế
 47. In phiếu
 48. Xóa tên người nhận hàng trên phiếu nhập kho
 49. Mẫu giấy đề nghị tạm ứng và giấy đề nghị thanh toán
 50. Thiết kế báo cáo bằng cách sửa những mẫu báo cáo có sẵn trong 3Tsoft!!!?
 51. Ḿnh muốn thay đổi lựa chọn "loại giá" trong chọn mẫu in hoá đơn cho hoá đơn bán hàng
 52. Ḿnh muốn có thêm ḍng Điện thoại và số Fax sau ḍng địa chỉ của mẫu in phiếu xuất
 53. Tạo hoá đơn mẫu gởi cơ quan Thuế
 54. Hóa đơn GTGT tự in - Vấn đề h́nh nền hoa văn ch́m cần độ nét cao
 55. In mẫu UNC của nhiều ngân hàng
 56. Làm sao để hiển thị mă sản phẩm lên các phiếu hạch toán
 57. Giúp em dùm về Thiết Kế Hóa Đơn
 58. Có nên sử dụng mẫu Uỷ nhiệm chi trong 3Tsoft hay không?
 59. cần mẫu hóa đơn, phiếu xuất kho, nội bộ... khổ 2 liên A5 trên 1 tờ A4
 60. Lập thuyết minh báo cáo tài chính trong phần mềm 3tsoft
 61. Cách lập bảng cân đối kế toán
 62. In sổ cái tài khoản theo từng kỳ kế toán
 63. Bổ sung biên bản kiểm kê TSCD, CCDC và VTHH?
 64. Cách đưa thông tin doanh nghiệp lên chứng từ, báo cáo
 65. Chỉ cách tạo file dữ liệu của những mẫu báo cáo ḿnh cần để đưa vào phần mềm 3tsoft
 66. Báo cáo Hợp nhất
 67. em xin Mẫu PNMH, CTPT, CTPC, PXDC, PNNB, PXNB in theo chiều dọc trên khổ giấy A5
 68. cách in phiếu thu, phiếu chi
 69. Thêm phần ghi chú trên hoá đơn bán hàng
 70. Xin được hỏi cách để khi in phiếu Thu Chi không có tên khách hàng ở phần chữ kư
 71. Mẫu chứng từ không lên tên trường