Trong các doanh nghiệp xây dựng khi nhập hóa đơn chứng từ theo các tiêu thức (vật liệu, nhân công, máy móc và CP chung) nhiều khi không biết so với bảng dự toán th́ thừa hay thiếu so với yêu cầu....