Thoát ra là thoát thế nào? Bạn nói cụ thể th́ mới h́nh dung được.