Vào khai báo tham số người sử dụng, bỏ chọn Lọc chứng từ theo người lập là OK.