Bạn tham khảo ở đường linh này nhé, ở đó bác thuocdang hướng dẫn rất tỷ mỷ http://www.ezsoft.vn/forum/showthread.php?t=706