Các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp gồm có Bảo hiểm xă hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp và Kinh phí công đoàn. Từ ngày 1/1/2010, tỷ lệ trích lập các khoản này có một số thay đổi v́...