Ḿnh dùng mẫu có thêm lô và hạn dùng, nhưng khi thêm trường này lên mẫu chứng từ in th́ ngày lại không lên, cả nhà ai làm rồi cho ư kiến ạ.

Chủ đề tương tự: