Adf.ly th́ k ai lạ rồi. Nhưng auto th́ rất khó kiếm v́ phải dùng sock hay fake ip.

Auto này pro v́ chạy dưới h́nh thức surf 1 nhận 1.

Bạn surf 1 adv th́ sẽ nhận đc 1 adv từ IP khác.

Ḿnh sử dụng phần mềm này cả ở các trang nc ngoài nên nhận đc nhiều adv từ các nc khác.


Yêu cầu : .Net framework 2.0 trở lên.
Cách sử dụng : Đăng kư 1 acc, login = acc đăng kư, paste advs của bạn rồi update advs.
Surf kiếm point. Mỗi point của bạn tương đương với 1 lần adv của bạn đc IP khác surf.

Download here