Mô tả công việc:
Nhận các chứng từ sổ sách về nhà làm
- Hoàn thành các công việc và kiểm tra sổ sách
- hoàn thiện BC theo chuẩn mực kế toán
Thông tin tuyển dụng chi tiết tham khảo tại: http://www2.mywork.vn/tuyen-dung/vie...e-nha-lam.html
Đăng kư nộp hồ sơ trực tuyến và nhận các thông tin việc làm mới tại: http://www2.mywork.vn/dang-ky/

Chủ đề tương tự: