Ba mày râu gặp nhau bàn tính về chuyện ăn.

A: Tôi có thể ăn một lúc hai quả trứng gà.

B: Tưởng ǵ! Tôi có thể ăn một lúc được ba quả trứng gà.

C: Thế th́ nhằm nḥ ǵ! Một lúc tôi có thể ăn hàng trăm quả trứng.

A & B: Thật không? Trứng ǵ vậy?

C: Trứng cá!

A & B: Trời!!!

Chủ đề tương tự: