Tư vấn, hạch toán, báo cáo và quyết toán các công việc liên quan đến kế toán
Giá hợp lư, chỉ nhận thù lao sau khi thử việc 3 tháng (với doanh nghiệp <20 chứng từ/ tháng)

Cần liên hệ xin gửi email đăng kư tranthanhuong80@gmail.com

Chủ đề tương tự: