Chào các bạn! Các nội dung cần dịch bao gồm:

1. Dịch các nội dung cập nhật trong cơ sở dữ liệu như: Tên các danh mục, Tên các chứng từ, Menu, Các báo cáo có công thức (Bảng cân đối kế toán, Kết quả hoạt động kinh doanh, Tờ khai thuế GTGT, ....). Tất cả những nội dung này tôi đă để theo từng Sheet trong file excel. Nếu bạn tham gia được phần nào th́ nói rơ để người khác không mất công dịch. Khi dịch, các bạn nhớ dịch vào cột "Ngoại ngữ" và không sửa các nội dung khác.

2. Dịch giao diện: Tôi đă xây dựng một danh sách các nội dung cần dịch và làm thành một chương tŕnh. Các bạn chỉ cần download file EZLANGUAGE về và giải nén, chạy file EZLanguage.exe và làm như sau:
- Bấm vào từng ḍng muốn dịch và dịch vào ô Tiếng Anh
- Sau khi dịch xong một ḍng th́ bấm F3 - Lưu, hoặc bấm vào nút Lưu - F3
3. Thiết kế báo cáo: Trong phần mềm kế toán 3TSOFT song ngữ, tôi thiết kế 3 thư mục báo cáo (có nghĩa là trong thư mục ReportFiles sẽ có 3 thư mục) gồm:
- LocalReports - Báo cáo đơn ngữ tiếng Việt
- ForeignReport - Báo cáo đơn ngữ ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Trung, ....)
- BillingualReports - Báo cáo song ngữ Tiếng Việt - Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Trung, ....)
Để thiết kế báo cáo, các bạn sẽ download phần mềm 3TSOFT song ngữ về rồi cài đặt theo hướng dẫn của bản đơn ngữ Tiếng Việt.

Lưu ư: Tất cả các file cần thiết tôi để theo từng phiên bản song ngữ.

Rất mong các bạn tham gia nhiệt t́nh!
Nguyễn Văn Tâm

Chủ đề tương tự: