Cho mừng bạn đến với Phần mềm kế ton 3TSoft.
sharing button
Cng ty Cổ phần EZSOFT
HY TM KIẾM TRƯỚC KHI ĐẶT CU HỎI. XIN CẢM ƠN!
Trang 1/2 12 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 17
 1. #1
  Tham gia ngy
  16 Jun 2010
  Bi viết
  2.112
  Post Thanks / Like
  Năng lực viết bi
  13

  Ci đặt phần mềm kế ton 3TSOFT 2010

  Bước 1: Chuẩn bị
  • Tạo thư mục 3TSOFT tại nơi an ton, thường được tạo ở ổ đĩa khc với ổ đĩa ci đặt Windows
  • Copy bộ ci đặt bạn đ download được từ website http://ezsoft.vn vo thư mục ny (thư mục 3TSOFT)
  • Giải nn bộ ci: Chọn File đ download từ website sau đ chuột phải trn File đ chọn v chọn “Extract here


  Bước 2: Ci đặt chương trnh

  Phần mềm 3TSoft 2010 yu cầu my tnh người dng phải được ci đặt bộ .NET Framework, v vậy sau khi lựa chọn chế độ kế ton ph hợp th chương trnh ci đặt sẽ kiểm tra v tự động ci đặt bộ .NET Framework 2.0 nếu my tnh người dng chưa c. Thời gian ci đặt cho bộ .NET Framework ny vo khoảng 2-5 pht, ty vo cấu hnh của my tnh. Nếu my tnh của bạn đ c sẵn th chương trnh sẽ tự động bỏ qua bước ny v chuyển sang bước tiếp theo – ci đặt 3TSoft 2010.

  Tại thư mục đ download v giải nn chọn đường dẫn ci đặt l: “3TSOFT 2010\setup.exe” như hnh dưới:


  Chọn “Next” để tiếp tục

  Chọn “Next” để tiếp tục

  Chọn “Next” để tiếp tục

  Nhấn “Close” để hon thnh

  Bước 3: Kch hoạt chương trnh

  • Chạy biểu tượng chương trnh 3TSoft 2010 tại Desktop. Hệ thống sẽ yu cầu bạn nhập m số kch hoạt của chương trnh để đăng k bản quyền sử dụng. Nếu m số kch hoạt khng chnh xc, chương trnh sẽ thng bo để bạn c thể kiểm tra v nhập lại m số kch hoạt (M số kch hoạt được gửi qua email đăng k download của bạn).
  • Nếu bạn khng tm thấy m số kch hoạt th:

  1. Bạn lm theo hướng dẫn trong link ny http://www.ezsoft.vn/forum/showthread.php?t=1562
  2. Bạn hy download lại v thay đổi địa chỉ hm thư khi download v hm thư đ đăng k của bạn chng ti khng gửi được m số.  Chủ đề tương tự:
  "Double G" = "GIVE 2 GET"

 2. #2
  Tham gia ngy
  06 Oct 2010
  Bi viết
  46
  Post Thanks / Like
  Năng lực viết bi
  0
  Cc bc ơi gip em một t.
  Hm nay em ci thm 1 my trạm, Ci xong gắn m số kch hoạt vo n bo thế ny (lưu m số kch hoạt ny l đng đ được kch hoạt nhiều lần ci rồi)

  See the end of this message for details on invoking
  just-in-time (JIT) debugging instead of this dialog box.

  ************** Exception Text **************
  System.BadImageFormatException: An attempt was made to load a program with an incorrect format. (Exception from HRESULT: 0x8007000B)
  at EZAPP.EZInstance.CheckSerialKey(Int32 m_CodeNumber, String m_SerialKey)
  at EZAPP.SystemForms.FormLogIn.(Object , EventArgs )
  at System.Windows.Forms.Control.OnClick(EventArgs e)
  at System.Windows.Forms.Button.OnMouseUp(MouseEventAr gs mevent)
  at System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
  at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
  at System.Windows.Forms.ButtonBase.WndProc(Message& m)
  at System.Windows.Forms.Button.WndProc(Message& m)
  at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.W ndProc(Message& m)
  at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)


  ************** Loaded Assemblies **************
  mscorlib
  Assembly Version: 2.0.0.0
  Win32 Version: 2.0.50727.4961 (win7RTMGDR.050727-4900)
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework64/v2.0.50727/mscorlib.dll
  ----------------------------------------
  EZStarter
  Assembly Version: 1.0.0.0
  Win32 Version: 1.0.0.0
  CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/3TSoft%202010%20General/EZStarter.exe
  ----------------------------------------
  EZAPP
  Assembly Version: 1.0.0.0
  Win32 Version: 1.0.0.0
  CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/3TSoft%202010%20General/EZAPP.DLL
  ----------------------------------------
  System.Windows.Forms
  Assembly Version: 2.0.0.0
  Win32 Version: 2.0.50727.4961 (win7RTMGDR.050727-4900)
  CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
  ----------------------------------------
  System
  Assembly Version: 2.0.0.0
  Win32 Version: 2.0.50727.4957 (win7RTMGDR.050727-4900)
  CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
  ----------------------------------------
  System.Drawing
  Assembly Version: 2.0.0.0
  Win32 Version: 2.0.50727.4927 (NetFXspW7.050727-4900)
  CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
  ----------------------------------------
  Accessibility
  Assembly Version: 2.0.0.0
  Win32 Version: 2.0.50727.4927 (NetFXspW7.050727-4900)
  CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/Accessibility/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Accessibility.dll
  ----------------------------------------
  System.Configuration
  Assembly Version: 2.0.0.0
  Win32 Version: 2.0.50727.4927 (NetFXspW7.050727-4900)
  CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
  ----------------------------------------
  System.Xml
  Assembly Version: 2.0.0.0
  Win32 Version: 2.0.50727.4927 (NetFXspW7.050727-4900)
  CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
  ----------------------------------------

  ************** JIT Debugging **************
  To enable just-in-time (JIT) debugging, the .config file for this
  application or computer (machine.config) must have the
  jitDebugging value set in the system.windows.forms section.
  The application must also be compiled with debugging
  enabled.

  For example:

  <configuration>
  <system.windows.forms jitDebugging="true" />
  </configuration>

  When JIT debugging is enabled, any unhandled exception
  will be sent to the JIT debugger registered on the computer
  rather than be handled by this dialog box.


 3. #3
  Tham gia ngy
  06 Oct 2010
  Bi viết
  46
  Post Thanks / Like
  Năng lực viết bi
  0
  Thm nữa em đ định dạng lại my tnh theo hướng dẫn rồi nh!!


 4. #4
  Tham gia ngy
  16 Jun 2010
  Bi viết
  2.112
  Post Thanks / Like
  Năng lực viết bi
  13
  Trch dẫn Nguyn văn bởi Socola Xem bi viết
  Thm nữa em đ định dạng lại my tnh theo hướng dẫn rồi nh!!
  Lm theo ci ny: http://www.ezsoft.vn/news/122/200/Ch...s-64bit-bi-loi

  "Double G" = "GIVE 2 GET"

 5. #5
  Tham gia ngy
  19 Jul 2011
  Bi viết
  20
  Post Thanks / Like
  Năng lực viết bi
  0

  Ci đặt phần mềm cho cty Thứ 2 trn cng 1 my tnh

  Chu đ thực hiện cc bước ci đặt như sau:
  - Nếu bản ci đặt cho cng ty ny khc với bản ci đặt cho cc cng ty trước đ th bạn lm theo link ny http://www.ezsoft.vn/forum/showthread.php?t=1561
  Sau khi tiến hnh ci đặt ở bảng chọn next đầu tin n lại hiện ra 2 dng để lựa chọn:
  1- repair 3T soft
  2- Remove 3T soft
  Vậy phải chọn ci no để tiến hnh ci đặt tiếp ah?


 6. #6
  Tham gia ngy
  14 Aug 2010
  Bi viết
  747
  Post Thanks / Like
  Năng lực viết bi
  7
  Ai bảo bạn ci lần nữa vậy, chỉ copy thư mục vừa ci đặt (nhn bản) để "tạo ra một cng ty mới" thi

  PHP Code:
  On error goto err_handle:
  .....
  err_handle:
  msgbox ("ngu g thng bo lỗi"err"err"

 7. #7
  Tham gia ngy
  16 Jun 2011
  Đến từ
  Ha Ni
  Bi viết
  37
  Post Thanks / Like
  Năng lực viết bi
  0
  Đ ci xong hết, cũng đ vo được phần mềm nhưng khng lm đuợc g v bị bo lỗi
  Cc bạn xem gip m với

  ee the end of this message for details on invoking
  just-in-time (JIT) debugging instead of this dialog box.

  ************** Exception Text **************
  System.ArgumentOutOfRangeException: InvalidArgument=Value of '-1' is not valid for 'SelectionStart'.
  Parameter name: SelectionStart
  at System.Windows.Forms.TextBoxBase.set_SelectionStar t(Int32 value)
  at EZAPP.Controls.TextDate.set_Value(Object value)
  at EZAPP.Controls.FormEditor. ()
  at EZAPP.Controls.FormEditor..ctor(EZInvoiceLib po_EZInvoiceLib)
  at EZAPP.Invoices.FormCTKTEditor..ctor(EZInvoiceLib po_EZInvoiceLib)
  at EZAPP.Invoices.FormCTKTLister.OnAdd()
  at EZAPP.Controls.FormLister. (Object , EventArgs )
  at System.Windows.Forms.ToolStripItem.RaiseEvent(Obje ct key, EventArgs e)
  at System.Windows.Forms.ToolStripButton.OnClick(Event Args e)
  at System.Windows.Forms.ToolStripItem.HandleClick(Eve ntArgs e)
  at System.Windows.Forms.ToolStripItem.HandleMouseUp(M ouseEventArgs e)
  at System.Windows.Forms.ToolStripItem.FireEventIntera ctive(EventArgs e, ToolStripItemEventType met)
  at System.Windows.Forms.ToolStripItem.FireEvent(Event Args e, ToolStripItemEventType met)
  at System.Windows.Forms.ToolStrip.OnMouseUp(MouseEven tArgs mea)
  at System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
  at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
  at System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc(Mes sage& m)
  at System.Windows.Forms.ToolStrip.WndProc(Message& m)
  at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.O nMessage(Message& m)
  at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.W ndProc(Message& m)
  at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)


  ************** Loaded Assemblies **************
  mscorlib
  Assembly Version: 2.0.0.0
  Win32 Version: 2.0.50727.42 (RTM.050727-4200)
  CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll
  ----------------------------------------
  EZStarter
  Assembly Version: 1.0.0.0
  Win32 Version: 1.0.0.0
  CodeBase: file:///D:/3TSOFT%202010/EZStarter.exe
  ----------------------------------------
  EZAPP
  Assembly Version: 1.0.0.0
  Win32 Version: 1.0.0.0
  CodeBase: file:///D:/3TSOFT%202010/EZAPP.DLL
  ----------------------------------------
  System.Windows.Forms
  Assembly Version: 2.0.0.0
  Win32 Version: 2.0.50727.42 (RTM.050727-4200)
  CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
  ----------------------------------------
  System
  Assembly Version: 2.0.0.0
  Win32 Version: 2.0.50727.42 (RTM.050727-4200)
  CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
  ----------------------------------------
  System.Drawing
  Assembly Version: 2.0.0.0
  Win32 Version: 2.0.50727.42 (RTM.050727-4200)
  CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
  ----------------------------------------
  Accessibility
  Assembly Version: 2.0.0.0
  Win32 Version: 2.0.50727.42 (RTM.050727-4200)
  CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/Accessibility/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Accessibility.dll
  ----------------------------------------
  System.Configuration
  Assembly Version: 2.0.0.0
  Win32 Version: 2.0.50727.42 (RTM.050727-4200)
  CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
  ----------------------------------------
  System.Xml
  Assembly Version: 2.0.0.0
  Win32 Version: 2.0.50727.42 (RTM.050727-4200)
  CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
  ----------------------------------------
  EZDataAccess
  Assembly Version: 0.0.0.0
  Win32 Version: 0.0.0.0
  CodeBase: file:///D:/3TSOFT%202010/EZDataAccess.DLL
  ----------------------------------------
  System.Data
  Assembly Version: 2.0.0.0
  Win32 Version: 2.0.50727.42 (RTM.050727-4200)
  CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_32/System.Data/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Data.dll
  ----------------------------------------
  System.Transactions
  Assembly Version: 2.0.0.0
  Win32 Version: 2.0.50727.42 (RTM.050727-4200)
  CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_32/System.Transactions/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Transactions.dll
  ----------------------------------------
  System.EnterpriseServices
  Assembly Version: 2.0.0.0
  Win32 Version: 2.0.50727.42 (RTM.050727-4200)
  CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_32/System.EnterpriseServices/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.EnterpriseServices.dll
  ----------------------------------------

  ************** JIT Debugging **************
  To enable just-in-time (JIT) debugging, the .config file for this
  application or computer (machine.config) must have the
  jitDebugging value set in the system.windows.forms section.
  The application must also be compiled with debugging
  enabled.

  For example:

  <configuration>
  <system.windows.forms jitDebugging="true" />
  </configuration>

  When JIT debugging is enabled, any unhandled exception
  will be sent to the JIT debugger registered on the computer
  rather than be handled by this dialog box.


 8. #8
  Tham gia ngy
  16 Jun 2010
  Đến từ
  Thi Bnh
  Bi viết
  873
  Post Thanks / Like
  Năng lực viết bi
  9
  Trch dẫn Nguyn văn bởi nghiavanhn Xem bi viết
  Đ ci xong hết, cũng đ vo được phần mềm nhưng khng lm đuợc g v bị bo lỗi
  Cc bạn xem gip m với

  ee the end of this message for details on invoking
  just-in-time (JIT) debugging instead of this dialog box.

  ************** Exception Text **************
  System.ArgumentOutOfRangeException: InvalidArgument=Value of '-1' is not valid for 'SelectionStart'.
  Parameter name: SelectionStart
  at System.Windows.Forms.TextBoxBase.set_SelectionStar t(Int32 value)
  at EZAPP.Controls.TextDate.set_Value(Object value)
  at EZAPP.Controls.FormEditor. ()
  at EZAPP.Controls.FormEditor..ctor(EZInvoiceLib po_EZInvoiceLib)
  at EZAPP.Invoices.FormCTKTEditor..ctor(EZInvoiceLib po_EZInvoiceLib)
  at EZAPP.Invoices.FormCTKTLister.OnAdd()
  at EZAPP.Controls.FormLister. (Object , EventArgs )
  at System.Windows.Forms.ToolStripItem.RaiseEvent(Obje ct key, EventArgs e)
  at System.Windows.Forms.ToolStripButton.OnClick(Event Args e)
  at System.Windows.Forms.ToolStripItem.HandleClick(Eve ntArgs e)
  at System.Windows.Forms.ToolStripItem.HandleMouseUp(M ouseEventArgs e)
  at System.Windows.Forms.ToolStripItem.FireEventIntera ctive(EventArgs e, ToolStripItemEventType met)
  at System.Windows.Forms.ToolStripItem.FireEvent(Event Args e, ToolStripItemEventType met)
  at System.Windows.Forms.ToolStrip.OnMouseUp(MouseEven tArgs mea)
  at System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
  at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
  at System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc(Mes sage& m)
  at System.Windows.Forms.ToolStrip.WndProc(Message& m)
  at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.O nMessage(Message& m)
  at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.W ndProc(Message& m)
  at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)


  ************** Loaded Assemblies **************
  mscorlib
  Assembly Version: 2.0.0.0
  Win32 Version: 2.0.50727.42 (RTM.050727-4200)
  CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll
  ----------------------------------------
  EZStarter
  Assembly Version: 1.0.0.0
  Win32 Version: 1.0.0.0
  CodeBase: file:///D:/3TSOFT%202010/EZStarter.exe
  ----------------------------------------
  EZAPP
  Assembly Version: 1.0.0.0
  Win32 Version: 1.0.0.0
  CodeBase: file:///D:/3TSOFT%202010/EZAPP.DLL
  ----------------------------------------
  System.Windows.Forms
  Assembly Version: 2.0.0.0
  Win32 Version: 2.0.50727.42 (RTM.050727-4200)
  CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
  ----------------------------------------
  System
  Assembly Version: 2.0.0.0
  Win32 Version: 2.0.50727.42 (RTM.050727-4200)
  CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
  ----------------------------------------
  System.Drawing
  Assembly Version: 2.0.0.0
  Win32 Version: 2.0.50727.42 (RTM.050727-4200)
  CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
  ----------------------------------------
  Accessibility
  Assembly Version: 2.0.0.0
  Win32 Version: 2.0.50727.42 (RTM.050727-4200)
  CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/Accessibility/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Accessibility.dll
  ----------------------------------------
  System.Configuration
  Assembly Version: 2.0.0.0
  Win32 Version: 2.0.50727.42 (RTM.050727-4200)
  CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
  ----------------------------------------
  System.Xml
  Assembly Version: 2.0.0.0
  Win32 Version: 2.0.50727.42 (RTM.050727-4200)
  CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
  ----------------------------------------
  EZDataAccess
  Assembly Version: 0.0.0.0
  Win32 Version: 0.0.0.0
  CodeBase: file:///D:/3TSOFT%202010/EZDataAccess.DLL
  ----------------------------------------
  System.Data
  Assembly Version: 2.0.0.0
  Win32 Version: 2.0.50727.42 (RTM.050727-4200)
  CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_32/System.Data/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Data.dll
  ----------------------------------------
  System.Transactions
  Assembly Version: 2.0.0.0
  Win32 Version: 2.0.50727.42 (RTM.050727-4200)
  CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_32/System.Transactions/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Transactions.dll
  ----------------------------------------
  System.EnterpriseServices
  Assembly Version: 2.0.0.0
  Win32 Version: 2.0.50727.42 (RTM.050727-4200)
  CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_32/System.EnterpriseServices/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.EnterpriseServices.dll
  ----------------------------------------

  ************** JIT Debugging **************
  To enable just-in-time (JIT) debugging, the .config file for this
  application or computer (machine.config) must have the
  jitDebugging value set in the system.windows.forms section.
  The application must also be compiled with debugging
  enabled.

  For example:

  <configuration>
  <system.windows.forms jitDebugging="true" />
  </configuration>

  When JIT debugging is enabled, any unhandled exception
  will be sent to the JIT debugger registered on the computer
  rather than be handled by this dialog box.
  Ci ny l do sai lệch giữa phần Number v Curency trong Control panel thi, chnh 2 ci đ giống nhau l OK m (lại ci chuyện chấm v phẩy thi)

  Hỗ trợ online 3TSoft 24/24 ym: phamchicong2603 phone: 0989.782.081
  Đo tạo online v chuyển dữ liệu từ mọi phần mềm vo phần mềm 3TSoft
  Ci đặt v đo tạo sử dụng phần mềm 3TSoft tại doanh nghiệp theo yu cầu

 9. #9
  Tham gia ngy
  16 Jun 2010
  Đến từ
  Thi Bnh
  Bi viết
  873
  Post Thanks / Like
  Năng lực viết bi
  9
  Nếu như thế m khng được th chạy team viewer rồi gửi ID v pass vo YM ezsoft_help_01 hoặc mobi: 0989782081 mnh xem cho

  Hỗ trợ online 3TSoft 24/24 ym: phamchicong2603 phone: 0989.782.081
  Đo tạo online v chuyển dữ liệu từ mọi phần mềm vo phần mềm 3TSoft
  Ci đặt v đo tạo sử dụng phần mềm 3TSoft tại doanh nghiệp theo yu cầu

 10. #10
  Tham gia ngy
  18 Aug 2013
  Bi viết
  4
  Post Thanks / Like
  Năng lực viết bi
  0
  Mnh khng ci dc SQL2005 hay 2000 trn my win8. ai gip mnh với!


 

 
Trang 1/2 12 CuốiCuối

Thng tin chủ đề

Users Browsing this Thread

Hiện tại c 1 người đang xem chủ để ny. (0 thnh vin 1 khch)

Thnh vin đ xem chủ đề ny: 9

Hnh động: (Xem danh sch)

 1. frozennguyen
 2. hatmitbu
 3. hitago
 4. kimyen268
 5. kmot
 6. mighty5
 7. nguyenha84acc
 8. nhatminh59
 9. nhutran31

Đnh dấu

Quyền viết bi

 • Bạn khng thể gửi chủ đề mới
 • Bạn khng thể gửi trả lời
 • Bạn khng thể gửi file đnh km
 • Bạn khng thể sửa bi viết của mnh
 •  
Add Url at Pingmyurl.com

Phần mềm kế ton | Kế ton thuế | 3TSoft | VNFA