Ḿnh kiểm tra TK 154 th́ thấy nó bị hạch toán lên thành 2 lần như vậy, không biết công thức cộng có vấn đề ǵ không?154.jpg

Chủ đề tương tự: