mỗi lần làm sổ sách là lại đau hết đầu , hjxhxjhxjhx