Ḿnh thấy phần mềm này đang hoàn thiện dần dần, nhưng ḿnh vẫn hy vọng lần cập nhật sau sẽ thấy hiện thị cả màu theo ḍng: Khi di chuyển con trỏ đến đâu th́ ḍng chứa con trỏ đó hiện màu sắc, mục đích để kiểm tra số liệu dễ dàng hơn. Giống như tại phần Danh mục tài khoản; Danh mục sản phẩm, công tŕnh ḿnh đă thấy phần mềm làm rồi. nhưng tại các phiếu chứng từ..., các sổ khác... bổ sung được như vậy th́ tốt quá.

Chủ đề tương tự: