Liên hệ: Nguyễn Thị Điệp – 0912896843
Email: diepnguyen.acc@gmail.com

Nhận làm sổ sách kế toán ngoài giờ hành chính.
- Xem xét chứng từ, hóa đơn được cung cấp.
- Kiểm tra tính hợp pháp, chính xác của các nghiệp vụ kinh tế, tài chính đă phát sinh ghi trên chứng từ kế toán, đối chiếu số liệu thông tin trên chứng từ kế toán với thực tế phát sinh.
- Kiểm tra các chứng từ kế toán dưới góc độ hợp lư của kế toán và thuế, phát hiện các sai sót và điều chỉnh cho phù hợp.
- Xử lư nghiệp vụ:
Cập nhật vào hệ thống sổ sách
Kiểm soát công nợ phải thu, phải trả, tiền mặt, tiền gửi
Theo dơi chi tiết từng vật tư, hàng hóa
Tập hợp chi phí và tính giá thành của từng dịch vụ, hợp đồng theo thời điểm
Lên tổng hợp Nhập - Xuất - Tồn cuối tháng
- Báo cáo về t́nh h́nh tài chính của công ty và cung cấp thông tin một cách kịp thời, tránh các sai sót, sai phạm tiềm tàng, vi phạm pháp luật.
Các báo cáo đưa ra:
+ Hàng tháng: lập báo cáo thuế, báo cáo thống kê, sổ sách kế toán, tính giá thành sản phẩm, báo cáo nhập xuất tồn, cân đối lăi - lỗ sao cho hợp lư nhất.
+ Hàng quư: lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính, báo cáo t́nh h́nh sử dụng hóa đơn, báo cáo thống kê, báo cáo t́nh h́nh sử dụng vốn đầu tư...
+ Hàng năm: lập báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán đúng thời hạn quy định
- Hoàn thiện hệ thống sổ sách kế toán theo đúng quy định (đối với khách hàng đă làm báo báo thuế hàng tháng nhưng chưa thiết lập hệ thống sổ sách kế toán) gồm: Nhật kư chung; Sổ cái; Sổ quỹ tiền mặt; Sổ quỹ tiền gửi; Sổ chi tiết thanh toán với người bán; Sổ chi tiết thanh toán với người mua; Sổ theo dơi lương doanh nghiệp; Sổ theo dơi TSCĐ và CCDC; Sổ theo dơi thuế GTGT; Lập báo cáo thuế tạm tính quư; Lập báo cáo tài chính năm

Chủ đề tương tự: