Các khoản thu nhập văng lai từ tiền công, tiền lương, chi trả dịch vụ... từ 1 triệu đồng trở lên mới phải chịu thuế thu nhập cá nhân theo quy định mới của Bộ Tài chính.
Sau khoảng 2 tháng bàn bạc, lấy ư kiến, ngày 4/8, Thứ trưởng Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn đă kư quyết định nâng mức chịu thuế đối với các khoản thu nhập văng lai.

Theo đó, từ ngày 19/9, các khoản thu nhập văng lai trên 1 triệu đồng mỗi lần mới bị khấu trừ thuế thu nhập cá nhân, thay cho mức trên 500.000 đồng như hiện nay.

Như vậy, các tổ chức, cá nhân chi trả tiền hoa hồng đại lư bán hàng hóa; tiền lương, tiền công, tiền dịch vụ, tiền chi khác cho cá nhân có tổng mức trả thu nhập từ 1 triệu đồng mỗi lần trở lên mới bắt đầu phải khấu trừ thuế trước khi chi trả. Mức khấu trừ theo tỷ lệ 10% trên thu nhập trả cho các cá nhân có mă số thuế và 20% đối với cá nhân không có mă số thuế.

Cũng theo quy định của Bộ Tài chính, những trường hợp cá nhân thu nhập dưới 48 triệu đồng mỗi năm nếu độc thân hoặc dưới 67,2 triệu đồng mỗi năm có một người phụ thuộc được giảm trừ đủ 12 tháng hoặc dưới 86,4 triệu đồng một năm nếu có 2 người phụ thuộc được giảm trừ đủ 12 tháng,...) chưa nằm trong diện phải nộp thuế. Điều kiện là cá nhân phải làm cam kết nộp cho cơ quan chi trả. Căn cứ vào đơn cam kết, đơn vị chi trả thu nhập tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của người nộp thuế.

Vậy là đă thống nhất, không có MST TNCN th́ Khấu trừ 20% có Mă số thuế TNCN th́ 10%.
Như các bạn vui ḷng xem lại Điều 5 Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/03/2009 quy định như sau: Các tổ chức cá nhân chi trả tiền hoa hồng, đại lư bán hàng hóa, tiền lương, tiền công, tiền thù lao, tiền chi kh1c cho cá nhân thực hiện các dịch vụ có tổng mức trả thu nhập từ 500.000 đồng trở lên cho mỗi lần chi trả hoặc tổng giá trị hoa hồng, tiền công dịch vụ th́ phải khấu trừ thuế trước khi trả thu nhập cho cá nhân theo hướng dẫn sau: Áp dụng thống nhất một mức khấu trừ theo tỷ lệ 10% trên thu nhập chi trả, trừ các trường hợp Bộ Tài chính đă có văn bản hướng dẫn tạm khấu trừ riêng (như tiền hoa hồng Đại lư bảo hiểm, tiền hoa hồng Đại lư Xổ số"

Do đó nếu thay đổi tổng mức trả thu nhập th́ BTC phải ban hành Thông tư mới để sửa đổi điều 5 của Thông tư 62/2009/TT-BTC mới đúng theo quy định của Luật ban hành các văn bản quy phạm pháp luật.

Chủ đề tương tự: