Thông tư 156/2013 ngày 06/11/2013.
Điều 9. Thay đổi, bổ sung thông tin đăng kư thuế
Đối với người nộp thuế đă được cấp đăng kư thuế nhưng chưa thông báo thông tin về các tài khoản của người nộp thuế đă mở tại các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng với cơ quan thuế trước thời điểm Nghị định 83/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành th́ phải thông báo bổ sung tại Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng kư thuế theo mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư này, thời hạn chậm nhất ngày 31 tháng 12 năm 2013.
Người nộp thuế trong quá tŕnh sản xuất kinh doanh, khi có thay đổi, bổ sung số tài khoản tại các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng th́ phải thông báo cho cơ quan Thuế trực tiếp quản lư trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày phát sinh sự thay đổi tại Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng kư thuế theo mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư này (thay thế Tờ khai điều chỉnh đăng kư thuế mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Quản lư thuế về đăng kư thuế).

Chủ đề tương tự: