Một số quy định có hiệu lực từ đầu năm 2014 sẽ làm cho chi phí đóng BHXH bắt buộc tăng lên. Các doanh nghiệp cần chú ư khi hạch toán chi phí tiền lương năm 2014.
Theo nghị định số 182/2013/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xă, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đ́nh, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn người lao động.
Theo nghị định, mức lương tối thiểu vùng sẽ áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 và được chia theo vùng cụ thể như sau:

Vùng Mức lương tối thiểu vùng áp dụng từ ngày 01/01/2014 (đồng/tháng) Mức lương tối thiểu vùng áp dụng năm 2013 (đồng/tháng)
I 2.700.000 2.350.000
II 2.400.000 2.100.000
III 2.100.000 1.800.000
IV 1.900.000 1.650.000

Căn cứ vào mức lương tối thiểu vùng quy định, doanh nghiệp xác định các mức lương trong thang lương, bảng lương của doanh nghiệp và mức lương ghi trong hợp đồng lao động của người lao động. Chính v́ vậy mà chi phí trích BHXH của doanh nghiệp sẽ tăng.
Ngoài ra từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 mức đóng BHXH có sự thay đổi theo quy định tại điều 5, quyết định 1111/QĐ-BHXH th́ mức đóng BHXH được điều chỉnh tăng thêm 2%. Đây cũng chính là nguyên nhân mà tại sao trong năm 2014 chi phí trích BHXH của doanh nghiệp có thể tăng lên. Cụ thể mức trích BHXH năm 2014 như sau:

Các khoản trích theo lương Doanh nghiệp (%) Người lao động (%) Tổng cộng
BHXH 18 8 26
BHYT 3 1,5 4,5
BHTN 1 1 2
KPCĐ 2 2
Cộng (%) 24 10,5 34,5


Chủ đề tương tự: