Trong hệ thống an sinh xă hội, chính sách BHXT, BHYT giữ vai tṛ trụ cột chính, bền vững nhất. Các chế độ BHXH, BHYT có diện bao phủ rộng khắp, tạo thành tấm lưới che chắn vững chắc bảo vệ cuộc sống, sức khỏe cho con người. Thông qua các chế độ trợ cấp BHXH, BHYT giúp cho con người nâng cao khả năng pḥng chống, vượt qua khó khăn, hạn chế tác động tiêu cực trước những rủi ro trong cuộc sống và bẫy nghèo trong y tế.
Kể từ khi BHXH Việt Nam được thành lập ước đến 31/12/2013 hệ thống BHXH hợp tác chặt chẽ với 2.111 cơ sở khám, chữa bệnh trong cả nước cung ứng dịch vụ y tế trong đó có 302 cơ sở tuyến xă, đảm bảo quyền lợi cho bệnh nhân BHYT. Sau khi luật BHXH có hiệu lực, mặc dù giá dịch vụ y tế tăng cao nhưng quỹ BHXH đă đảm bảo cân đối và có dự pḥng. Người tham gia BHXH có nhiều cơ hội hơn trong tiếp cận dịch vụ y tế kỹ thuật cao.
Trước những yêu cầu đổi mới của đất nước, nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 22 tháng 11 năm 2012 Bộ Chính trị về tăng cường sự lănh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020 đă khẳng định quan điểm: BHXH, BHYT là hai chính sách xă hội quan trọng, là trụ cột chính của hệ thống an sinh xă hội, góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xă hội.
Do đó người sử dụng lao động và người lao động cần thực hiện tốt việc đóng BHXH v́ đó không chỉ là nghĩa vụ mà c̣n là quyền lợi của con người. Đồng thời nó c̣n góp phần vào xây dựng Đất nước, góp phần đảm bảo an sinh xă hội.
Nguồn: Tạp chí BHXH

Chủ đề tương tự: