Để bắt đầu thực hiện các nghiệp vụ với 3TSOFT thì trước hết người sử dụng phải vào khai báo tham số hệ thống. Tham số hệ thống có vai trò rất quan trọng vì nó ảnh hưởng tới toàn bộ quá trình sử dụng phần mềm, phần này nhằm mục đích khai báo những thông số chung trước khi người sử dụng bắt đầu đi vào hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Để khai báo tham số hệ thống người sử dụng chọn Hệ thống->Khai báo tham số hệ thống hoặc người sử dụng có thể vào Quản trị hệ thống->Tham số hệ thống như hình sau:


Khai báo tham số hệ thống gồm 4 phần: Phần I, II, III, IV. Người sử dụng chỉ việc tích chọn hoặc điền những thông số cần thiết vào các mục có sẵn.

Phần IThông tin Diễn giải
Diễn giải của chứng từ Là phần ghi diễn giải của chứng từ
Tiếng việt: Chỉ ghi nhận diễn giải của chứng từ bằng tiếng việt
Viêt-Anh: Ghi nhận diễn giải của chứng từ bằng cả tiếng việt và tiếng anh
Phương pháp tính giá hàng tồn kho Là phương pháp mà doanh nghiệp sử dụng để tính giá trị hàng tồn kho. Giá này được tính và cập nhật vào các phiếu xuất hay giá vốn của các hóa đơn bán hàng.
Tính chênh lệch tỷ giá Là phương pháp để tính chênh lệch tỷ giá khi đồng tiền phát sinh không phải là đồng tiền hạch toán. Người sử dụng có thể lựa chọn một trong các cách sau:
Không: không tính chênh lệch tỷ giá khi phát sinh ngoại tệ
Theo tỷ giá hạch toán: Tính chênh lệch theo tỷ giá đã được khai báo trong Danh mục tiền tệ
Theo tỷ giá thực tế: Tính chênh lệch tỷ giá theo tỷ giá thực tế tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ kinh tế.
Thông báo khi số lượng xuất lớn hơn số lượng tồn kho Là thông báo khi người sử dụng thực hiện nghiệp vụ xuất hàng ra khỏi kho và số lượng xuất lớn hơn số lượng tồn.
Không: Không hiện ra thông báo và người sử dụng có thể thực hiện nghiệp vụ xuất hàng
Có: Hiện ra thông báo và người sử dụng có thể thực hiện nghiệp vụ xuất hàng
Thông báo và cấm: Hiện ra thông báo và người sử dụng không thể thực hiện nghiệp vụ này
Thông báo khi công nợ vượt quá định mức nợ Là thông báo khi người sử dụng thực hiện các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến đối tượng công nợ và công nợ sau nghiệp vụ này lớn hơn giới hạn nợ đã được đăng ký trong Danh mục đối tượng
Không: Không hiện ra thông báo và người sử dụng có thể thực hiện nghiệp vụ kinh tế này
Có: Hiện ra thông báo và người sử dụng có thể thực hiện nghiệp vụ kinh tế này
Thông báo và cấm: Hiện ra thông báo và người sử dụng không thể thực hiện nghiệp vụ kinh tế này
Hiện ngày giờ in Là lựa chọn khi người sử dụng muốn hiện ngày, giờ chi tiết trên chứng từ hoặc báo cáo khi in
Không: Không hiện ra ngày giờ khi in chứng từ hoặc báo cáo
Hiện trên chứng từ: Chỉ hiện ra ngày giờ khi in chứng từ
Hiện trên báo cáo: Chỉ hiện ra ngày giờ khi in báo cáo
Cả chứng từ và báo cáo: Hiện ngày giờ khi in cả trên chứng từ và báo cáo
Thanh toán tự động theo hóa đơn Người sử dụng có thể chọn chủ động phiếu thu thanh toán cho hóa đơn hay phiếu chi thanh toán cho phiếu nhập, hoặc cũng có thể khai báo để chương trình tự động chọn thanh toán theo trình tự thời gian
Có: Chương trình tự động chọn thanh toán
Không: Chương trình không tự động chọn thanh toán


Phần IIThông tin Diễn giải
Lọc chứng từ theo người lập Mỗi phần mềm kế toán có thể có nhiều người sử dụng. Khi lọc chứng từ người sử dụng có thể lọc chứng từ do mình lập hay tất cả.
Cập nhật sổ cái khi lập chứng từ Người sử dụng có thể lựa chọn trạng thái mặc định khi thực hiện lưu một chứng từ là được cập nhật sổ cái hoặc không được cập nhật sổ cái
Khóa chứng từ khi lập Người sử dụng có thể lựa chọn trạng thái mặc định khi thực hiện lưu một chứng từ là khóa hay mở. Đối với chứng từ trong trạng thái khóa thì người sử dụng có thể thực hiện thao tác sửa nhưng không thể thực hiện thao tác xóa chứng từ
Lập chứng từ khi phân bổ Chương trình sẽ tự động tạo các phiếu kế toán tương ứng với các bút toán phân bổ chi phí khi tính giá thành nếu người sử dụng lựa chọn chỉ tiêu này.
Cấm sửa, xóa chứng từ do người khác lập Nếu chỉ tiêu này được lựa chọn thì người sử dụng chỉ thực hiện sửa, xóa chứng từ do chính người sử dụng đó lập ra và không thực hiện được các thao tác tương tự đối với các chứng từ do người sử dụng khác lập
Truy cập danh mục đối tượng theo nhóm Khi nhập các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, người sử dụng có thể tìm kiếm đối tượng theo 'Nhóm đối tượng' hoặc chi tiết theo 'Danh mục đối tượng'
Truy cập danh mục vật tư theo nhóm Khi nhập các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, người sử dụng có thể tìm kiếm vật tư hàng hóa theo 'Nhóm vật tư, hàng hóa' hoặc chi tiết theo 'Danh mục vật tư, hàng hóa'
Theo dõi lịch sử chứng từ Chỉ tiêu này được lựa chọn nghĩa là chương trình sẽ theo dõi các thao tác thêm mới, sửa, xóa chứng từ, chi tiết đến người sử dụng, nội dung sửa và thời gian thực hiện thao tác đó
Theo dõi kệ hàng, lô hàng, hạn sử dụng Tùy vào từng mặt hàng kinh doanh mà người sử dụng có thể theo dõi chi tiết theo kệ, theo lô hoặc hạn sử dụng
Sử dụng máy quét mã vạch khi viết hóa đơn Đây là một trong những tính năng thể hiện tính ưu việt và linh động của phần mềm kế toán 3tsoft. Với chức năng này, 3tsoft có thể sử dụng được trong các siêu thị, cửa hàng,...bán hàng mã vạch
Danh sách tiền tệ Là mã các đồng tiền sẽ được sử dụng trong 3tsoft. Muốn thêm mã tiền tệ mới thì người sử dụng chỉ cần đánh mã tiền tệ vào sau dấy phẩy (,)
Đồng tiền hạch toán Trong phần mềm có thể hạch toán nhiều loại tiền tệ khác nhau nhưng bắt buộc phải chọn một đồng tiền hạch toán. Mã tiền tệ này được sử dụng để lên báo cáo, tính chênh lệch tỷ giá khi phát sinh ngoại tệ
Tài khoản mặc định Các tài khoản đã được lựa chọn ở chỉ tiêu này, khi xuất hiện các nghiệp vụ liên quan đến chỉ tiêu nào thì sẽ được hạch toán vào tài khoản tương ứngPhần IIIThông tin Diễn giải
Độ dài tối đa của dãy số Là độ dài tối đa của các trường có định dạng là số như nguyên tệ, đơn giá, số lượng bao gồm cả dãy số phần nguyên, dấu ngăn tách nhóm hay tách phần thập phân
Số lượng Là định dạng số các chữ số phần thập phân của số lượng
Hệ số vật tư Là định dạng các chữ số phần thập phân của hệ số quy đổi trong Danh mục vật tư, hàng hóa
Đơn giá đồng tiền phát sinh Là định dạng các chữ số phần thập phân của đơn giá đồng tiền phát sinh trong các phiếu vật tư
Đơn giá đồng tiền hạch toán Là định dạng các chữ số phần thập phân của đơn giá đồng tiền hạch toán
Phần trăm Là định dạng các chữ số phần thập phân của những trường có đơn vị tính là % ví dụ như phần trăm hoa hồng, chiết khấu,...
Số lượng định mức Là định dạng các chữ số phần thập phân của số lượng định mức trong phần khai báo Định mức cho sản phẩm, công trình
Tỷ giá Là định dạng các chữ số phần thập phân của tỷ giá trong các chứng từ và trong danh mục tiền tệ
Thành tiền đồng tiền phát sinh Là định dạng các chữ số phần thập phân của thành tiền đồng tiền phát sinh
Thành tiền đồng tiền hạch toán Là định dạng các chữ số phần thập phân của thành tiền đồng tiền hạch toán
Khai báo thông tin hóa đơn Đây là các thông tin trên hóa đơn bán hàng khi được in ra. Chỉ sử dụng với những đơn vị bán hàng mã vạch


Phần IVThông tin Diễn giải
Chênh lệch giữa (giá x số lượng) và tiền Nếu Đơn giá x Số lượng = Số A, thì với phần mềm kế toán 3tsoft cho phép người sử dụng nhập Thành tiền chênh lệch với số A trong phạm vi giá trị chênh lệch này
Cho phép làm tròn tiền thuế GTGT Nếu Giá trị hóa đơn x Phần trăm thuế suất thuế GTGT = Số A, thì với phần mềm kế toán 3tsoft cho phép người sử dụng nhập Giá trị thuế GTGT chênh lệch với Số A trong phạm vi giá trị chênh lệch này
Cho phép làm tròn tiền chiết khấu Nếu Giá trị hàng hóa x Phần trăm chiết khấu = Số A, thì với phần mềm kế toán 3tsoft cho phép người sử dụng nhập Giá trị chiết khấu chênh lệch với Số A trong phạm vi giá trị chênh lệch này
Đơn vị cơ sở mặc định Là mã đơn vị cơ sở mặc định khi đăng nhập vào phần mềm. Có tác dụng đối với những đơn vị sử dụng có nhiều đơn vị cơ sở
Số ngày lọc kể từ ngày chứng từ cuối cùng Là số ngày hiển thị những chứng từ đã được lập khi vào các chứng từ
Thời gian định kỳ tự động tạo file lưu trữ dữ liệu Là số ngày chương trình sẽ tự động tạo ra file sao lưu dữ liệu và được lưu trong thư mục backup mà người sử dụng đã chọn
Hình thức thanh toán mặc định khi in hóa đơn Là hình thức thanh toán mặc định khi người sử dụng muốn in hóa đơn đỏ
Mã công đoạn mặc định Là mã của công đoạn, sẽ được sử dụng khi cập nhật chứng từ, khi tự động tạo sản phẩm

Sau khi đã khai báo xong những thông số cần thiết người sử dụng ấn chấp nhận để kết thúc việc khai báo tham số hệ thống.

Chủ đề tương tự: