Để thuận lợi trong quá trình nhập các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, phần mềm kế toán 3tsoft có thể thêm bớt một số thông tin trên chứng từ cho phù hợp với mục đích quản lý của đơn vị và cách làm việc của người sử dụng. Để vào khai báo tham số chứng từ thì người sử dụng chọn Hệ thống->Khai báo tham số chứng từ hoặc có thể vào Quản trị hệ thống->Tham số chứng từ như hình sau:Sau khi chọn xong, chương trình hiện ra cửa sổ Danh mục chứng từ, người sử dụng chọn tới mã chứng từ cần khai báo bấm F3 thì xuất hiện hình sau:


Thông tin Diễn giải
Tên chứng từ Là tên trên thanh tiêu đề của chứng từ khi nhập liệu
Tiếng việt: Là tên của chứng từ bằng tiếng việt
Tiếng anh: Là tên của chứng từ bằng tiếng anh
In chứng từ Các nội dung khi in chứng từ
Tiêu đề tiếng việt Là phần tiêu đề khi in chứng từ bằng tiếng việt
Tiêu đề tiếng anh Là phần tiêu đề khi in chứng từ bằng tiếng anh
Mẫu chứng từ in Là mẫu in mặc định của chứng từ đang được khai báo. Người sử dụng không nên tự ý thay đổi thông số này vì nó ảnh hưởng tới quá trình xem và in chứng từ
Số hiệu Là số hiệu trên đầu chứng từ mà người sử dụng muốn in ra, có thể là theo mẫu số của Bộ tài chính hoặc do người sử dụng tự khai báo.
Số trường phân loại Là số trường phân loại mà người sử dụng muốn thêm trong chứng từ đang được khai báo
Đánh số chứng từ Là cách đánh số chứng từ mà người sử dụng muốn sử dụng cho chứng từ đang khai báo
Liên tục: Số chứng từ sẽ tăng liên tục, không kể thời gian là tháng hay năm
Theo năm: Số chứng từ sẽ tăng liên tục từ đầu năm cho đến hết năm tài chính. Sang đầu năm tài chính mới, số chứng từ lại quay trở lại từ đầu
Theo tháng: Số chứng từ sẽ tăng liên tục từ đầu tháng cho đến cuối tháng. Sang đầu tháng sau, số chứng từ lại quay trở lại từ đầu
Theo số cuối: Số chứng từ sẽ tăng thêm một đơn vị so với số chứng từ cuối cùng
Tăng phần số Một chứng từ người sử dụng có thể chia làm 2 phần, hai phần này được phân cách với nhau bằng ký tự không phải là số. Người sử dụng có thể lựa chọn tăng phần đầu hay tăng theo phần cuối của số chứng từ
Xử lý chứng từ trùng số Là cách xử lý khi người sử dụng lập chứng từ mà sử dụng lại số chứng từ đã lập
Cho phép: Hiện ra thông báo và người sử dụng có thể thực hiện lưu chứng từ trùng số chứng từ
Không: Không cho phép người sử dụng lập chứng trùng số chứng từ
Tự động đánh số mới: Chương trình sẽ tự động đánh số chứng từ mới
Hợp đồng, Bộ phận, Khoản mục Không: Nếu người sử dụng không muốn theo dõi chứng từ đang được khai báo theo hợp đồng, bộ phận, khoản mục
Chứng từ: Nếu người sử dụng muốn theo dõi hợp đồng, bộ phận, khoản mục chi tiết theo từng chứng từ. Theo lựa chọn này, hợp đồng, bộ phận, khoản mục sẽ được khai báo ở đầu chứng từ
Chi tiết: Được chọn nếu người sử dụng muốn theo dõi hợp đồng, bộ phận, khoản mục ở phần nội dung chi tiết của chứng từ đang được khai báo tức là theo từng dòng chi tiết phát sinh của chứng từ
Sản phẩm, hạn thanh toán, thuế xuất nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, chi phí, bảo hành, hoa hồng chiết khấu Người sử dụng có 2 lựa chọn:
Không: Không theo dõi
Có: Có theo dõi
Thuế giá trị gia tăng Chứng từ: Phần thuế GTGT sẽ nằm ở phần cuối của chứng từ đang được khai báo
Chi tiết: Phần thuế GTGT sẽ chi tiết đến từng vật tư phát sinh trong chứng từ đang được khai báo
Theo dõi nhiều loại tiền Với chứng từ kế toán người sử dụng có thể theo dõi nhiều loại tiền khác nhau trên cùng một chứng từ
Tài khoản ngầm định Với chứng từ kế toán người sử dụng có thể khai báo tài khoản mặc định của chứng từ. Điều này giúp cho việc hạch toán được chính xác và thuận lợi

Lưu ý: Với mỗi chứng từ, có thể bao gồm tất cả các chỉ tiêu trên hoặc chỉ bao gồm một số chỉ tiêu nhưng ý nghĩa và cách khai báo là hoàn toàn tương tự nhau.

Chủ đề tương tự: