Tổng cục Thuế thông báo V/v gia hạn nộp tờ khai qua mạng như sau:

Để hỗ trợ người nộp thuế trong kỳ khai thuế tháng 03/2014, Tổng cục Thuế thông báo gia hạn 03 ngày làm việc (đến hết ngày 03/04/2014) đối với các tờ khai, báo cáo tài chính, tờ khai quyết toán năm...có hạn nộp là ngày 31/03/2014.

Tổng cục Thuế thông báo để các Doanh nghiệp được biết.


Nguồn: http://nhantokhai.gdt.gov.vn/ihtkk_n...01&news_id=742

Chủ đề tương tự: