Thông thường với một chương tŕnh phần mềm thường có hệ thống danh mục. Điều này sẽ giúp người sử dụng thao tác thuận lợi và tránh được sai sót trong quá tŕnh tác nghiệp các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Một chức năng nổi bật trong phần mềm kế toán 3Tsoft là "Định nghĩa tham số t́m kiếm", cho phép người sử dụng t́m kiếm tức thời với danh mục liên quan theo nhiều trường thông tin, nhiều cách khác nhau. Để thực hiện chức năng này người sử dụng chọn mục Hệ thống->Định nghĩa tham số t́m kiếm hoặc có thể vào bằng cách chọn Quản trị hệ thống->Tham số t́m kiếm như h́nh dưới:


Chương tŕnh sẽ hiện ra cửa sổ tham số t́m kiếm như h́nh sau:


Thông tin Diễn giải
Thể hiện Là danh sách các trường sẽ thể hiện trong kết quả t́m kiếm
Sắp xếp Là mă các trường sắp xếp mặc định khi t́m kiếm
T́m kiếm trong Là danh sách các trường mà chương tŕnh sẽ t́m kiếm theo từ khóa của người sử dụng yêu cầu
Cho phép nhập mă lồng nhau Được chọn nếu người sử dụng muốn nhập mă lồng nhau (VD: KH01 và KH011 là hai mă lồng nhau)
Vị trí bắt đầu t́m kiếm Là vị trí bắt đầu cho quá tŕnh t́m kiếm. Mặc định là vị trí số 1 hay chính là vị trí đầu tiên của trường được t́m kiếm
Số ḍng t́m kiếm lớn nhất Là số ḍng kết quả hiển thị tối đa trong quá tŕnh t́m kiếm
Số trường phân loại Là số trường phân loại được sử dụng trong danh mục đang được khai báo


Chủ đề tương tự: