F1: Hướng dẫn sử dụng
F2: Thêm
F3: Sửa
F4: T́m nhanh HOẶC KHI BẠN XEM ĐỊNH KHOẢN Ở NGAY PHIẾU BẠN ĐANG NHẬP
F5: Hiện máy tính cá nhân (lấy số tại ô hiện thời và tính toán xong ENTER là số mới sẽ đc về với ô bạn đă đặt)
F6: Gộp mă hoặc sao chép chứng từ sang đơn vị cơ sở khác
F7: In
F8: Xóa
F9: Lọc chứng từ (khi lập báo cáo th́ sẽ là chức năng thêm điều kiện lọc cho báo cáo)
F10: KẾT CHUYỂN TỰ ĐỘNG
Ctrl + F2: Sao chép chứng từ
Ctrl + F7: Xem trước khi in
Ctrl + F3: Sửa báo cáo
Ctrl + F4: Khai báo công thức
Ctrl + F5: Kết xuất dữ liệu sang EXCEL
Ctrl + Q: Khai báo thuế giá trị gia tăng
Ctrl + F9: Đánh lại số chứng từ
Ctrl + ENTER: Chấp nhận
Shift + F2: Chi tiết thanh toán theo hóa đơn
Shift + F3: Tổng cộng
ESC: Đóng cửa sổ hiện thời

Chủ đề tương tự: