Em muốn thêm phần ghi chú trên hoá đơn bán hàng th́ phải làm thế nào ạ?

Chủ đề tương tự: