- Bộ tài chính ban hành Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp, thông tư này thay thế chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC, Thông tư số 244/2009/TT-BTC
- Thông tư này loại bỏ và thay đổi tài khoản khá nhiều. Anh Tâm xem chỉnh sửa để sử dụng năm 2015.

Chủ đề tương tự: