Em bị mắc lỗi này khi phục hồi dữ liệu, xong vào phiếu kế toán th́ hiện ra thế này. Các anh chị xem giúp em với.

------------------------------------------------------------------------------------

System.ArgumentException: Column 'NVBH_Ctrl' does not belong to table .
at System.Data.DataRow.GetDataColumn(String columnName)
at System.Data.DataRow.get_Item(String columnName)
at EZAPP.Invoices.EZInvoiceLib.()
at EZAPP.Invoices.EZInvoiceLib.set_InvoiceCode(String value)
at EZAPP.Controls.FormLister.set_InvoiceCode(String value)
at EZAPP.Invoices.FormCTKTLister..ctor(String ps_InvoiceCode)
at EZAPP.SystemForms.FormMain.(Int64 )
at System.Windows.Forms.Control.OnClick(EventArgs e)
at EZAPP.Controls.MainButtonControl.OnClick(EventArgs e)
at System.Windows.Forms.Button.OnMouseUp(MouseEventAr gs mevent)
at System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.ButtonBase.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.Button.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.W ndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)

Chủ đề tương tự: