Khi em tính giá thành sản phẩm như sau:
xuất 1000 nvl A ra sản xuất 100 sản phẩm C
Xuất 100 nvl B ra sản xuất 100 sản phẩm C
Xuất 100 nvl A ra sản xuất 50 sản phẩm D
Xuất 100 nvl B ra sản xuất 50 sản phẩm D
Chi phí khấu hao phát sinh trong tháng 10000
chi phí trả trước phân bổ cho sản xuát cả 2 sản phẩm C và D là 20000
cuối tháng hoàn thành 100 sản phẩm C, 50 sản phẩm D không có sản phẩm dở dang cuối kỳ,
Các chi phí khấu hao và chi phí trả trước phân bổ theo số lượng sản phẩm hoàn thành C và D.
Ḿnh đă thực hiện như trên nhưng khi phân bổ tính giá thành th́ vẫn dư Nợ TK 154 và các chi phí trả trước không phân bổ theo số lượng hoàn thành mà sản phẩm D ít nhưng lại phân bổ nhiều trong khi sản phẩm C nhiều lại phân bổ ít. Vậy nhờ anh chị admin giúp đỡ, ngày mai em phải nộp quyết toán rồi mà hôm nay em vẫn loay hoay phần giá vốn này không đúng!

Chủ đề tương tự: