BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8465/BTC-CST
V/v Triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về việc ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho các tổ chức và cá nhân

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2012Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 21 tháng 6 năm 2012, Quốc hội đă thông qua Nghị quyết về việc ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho các tổ chức và cá nhân.

Triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, Bộ Tài chính đang khẩn trương phối hợp với các cơ quan hữu quan đề tŕnh Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành và sớm ban hành Thông tư hướng dẫn.

Trong khi chờ cơ quan có thẩm quyền ban hành các văn bản hướng dẫn, Bộ Tài chính đề nghị Ủy ban nhân dân (UBND) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo triển khai các công việc sau đây:

1. Chỉ đạo Cục thuế phối hợp với UBND quận, huyện, thị xă, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các ban ngành liên quan, các tổ chức Đảng, đoàn thể tại địa phương đẩy mạnh vận động, tuyên truyền tới các hộ, cá nhân kinh doanh nhà trọ, pḥng trọ cho thuê đối với công nhân, người lao động, sinh viên, học sinh; hộ, cá nhân chăm sóc trông giữ trẻ; hộ, cá nhân, tổ chức cung ứng suất ăn ca cho công nhân thực hiện việc giữ ổn định mức giá cho thuê nhà trọ, cung ứng suất ăn ca, chăm sóc trông giữ trẻ như mức giá cuối năm 2011; triển khai tổ chức thực hiện việc miễn thuế khoán (thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân) và thuế thu nhập doanh nghiệp kể từ ngày 01/01/2012 đối với các hộ, cá nhân, tổ chức nêu trên.

Trường hợp các hộ, cá nhân, tổ chức nêu trên đă kê khai, nộp vào ngân sách Nhà nước số tiền thuế được miễn theo quy định tại Nghị quyết của Quốc hội th́ sẽ được xử lư theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

2. Cục thuế thông báo cho các doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh triển khai công việc sau đây: Từ 01/7/2012 đến 31/12/2012 tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (TNCN), chưa thu thuế TNCN đối với cá nhân có thu nhập tính thuế từ tiền lương, tiền công và từ kinh doanh đến mức phải chịu thuế TNCN ở bậc 1 của Biểu thuế lũy tiến từng phần theo quy định của Luật thuế TNCN.

3. Đối với những trường hợp được giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp th́ sẽ thực hiện Nghị định của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính xin thông báo để UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết, phối hợp thực hiện./.


KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Thị Mai

Chủ đề tương tự: