Giúp ḿnh với, Lúc trước ḿnh kết xuất b́nh thường nhưng hôm nay do PM HTKK 3.3.1 có vấn đề nên em phải nâng cấp lên phiên bản 3.3.4. Nâng cấp xong th́ m không thể kết xuất từ 3Tsoft sang HTKK được. Nó báo lỗi như sau:
Unhandled exception has occurred in your application.
If you click continue, the application will ignore this error and attemptto continue.
If you click quit, the application will close immediately.
access to the path: C/Program Files (865)/HTKK320/DataFiles...

Chủ đề tương tự: