Chào mừng bạn đến với Phần mềm kế toán 3TSoft.
Công ty TNHH EZSOFT
HĂY T̀M KIẾM TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI. XIN CẢM ƠN!
Hiện kết quả từ 1 tới 2 của 2
 1. #1
  Tham gia ngày
  01 Jan 1970
  Bài viết
  0
  Post Thanks / Like
  Năng lực viết bài
  0

  Lỗi không truy cập được dữ liệu ở QĐ 15 và TT200

  Xin chào!

  Ḿnh mới nâng cấp win từ 8.1 lên win 10 c̣n phần mềm 3Tsoft lưu ở ổ đĩa khác. Giờ ḿnh đă cài lại SQLexpress 2014 và đăng nhập vào được file cũ nhưng khi truy cập bất cứ nội dung phiếu, chứng từ, bảng cân đối ps (vào giao diện được nhưng khi nhấn lập bảng th́ lỗi) th́ gặp báo lỗi theo nội dung dưới. Ngoài ra ḿnh cũng đă thử đổi định dạng ngày tháng năm ở win 10 (chỉ một bên Region là được, bên time kia không thể chỉnh).

  Date&name format.jpg Region.jpg

  Sau khi đăng nhập 3Tsoft 2010 th́:

  Bug 3tsoft 2010.jpg

  Thử đăng nhập 3Tsoft 2015 th́:

  Login 3tsoft 2015.jpg

  Bug 3tsoft 2015.jpg


  See the end of this message for details on invoking
  just-in-time (JIT) debugging instead of this dialog box.

  ************** Exception Text **************
  System.NotSupportedException: Invalid expression ---> System.Data.SqlClient.SqlException: Cannot resolve the collation conflict between "SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS" and "Vietnamese_CI_AS" in the equal to operation.
  at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlExc eption exception, Boolean breakConnection)
  at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndW arning(TdsParserStateObject stateObj)
  at System.Data.SqlClient.TdsParser.Run(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj)
  at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.ConsumeMetaDat a()
  at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.get_MetaData()
  at System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteRead er(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString)
  at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderT ds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async)
  at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader( CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, DbAsyncResult result)
  at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader( CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method)
  at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteReader(Com mandBehavior behavior, String method)
  at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteDbDataRead er(CommandBehavior behavior)
  at System.Data.Common.DbCommand.System.Data.IDbComman d.ExecuteReader(CommandBehavior behavior)
  at System.Data.Common.DbDataAdapter.FillInternal(Data Set dataset, DataTable[] datatables, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable, IDbCommand command, CommandBehavior behavior)
  at System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataTable[] dataTables, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, IDbCommand command, CommandBehavior behavior)
  at System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataTable dataTable)
  at EZDataAccess.CTMHDataAccess.GetMasterTable(String ps_Subsidiary, Int32 pi_DaysFilter, Object pd_Ngay_Ct1, Object pd_Ngay_Ct2, Object ps_So_Ct1, Object ps_So_Ct2, Object ps_Ma_Ct, Object ps_Ma_Tte, Object ps_Tk, Object ps_Tk_Du, Object ps_Ma_Dt, Object pi_Tien1, Object pi_Tien2, Object ps_Ma_Km, Object ps_Ma_Bp, Object ps_Ma_Hd, Object ps_Ma_Sp, Object ps_Ma_Nx, Object ps_Ma_Kho, Object ps_Ma_Vt, Object ps_Dien_Giai, Object ps_Ma_Loai1, Object ps_Ma_Loai2, Object ps_Ma_Loai3, Int32 ii_FilterByUser, String ps_UserName, Object ps_Notes, Int32 pi_Posted, Int32 pi_Locked)
  --- End of inner exception stack trace ---
  at EZDataAccess.CTMHDataAccess.GetMasterTable(String ps_Subsidiary, Int32 pi_DaysFilter, Object pd_Ngay_Ct1, Object pd_Ngay_Ct2, Object ps_So_Ct1, Object ps_So_Ct2, Object ps_Ma_Ct, Object ps_Ma_Tte, Object ps_Tk, Object ps_Tk_Du, Object ps_Ma_Dt, Object pi_Tien1, Object pi_Tien2, Object ps_Ma_Km, Object ps_Ma_Bp, Object ps_Ma_Hd, Object ps_Ma_Sp, Object ps_Ma_Nx, Object ps_Ma_Kho, Object ps_Ma_Vt, Object ps_Dien_Giai, Object ps_Ma_Loai1, Object ps_Ma_Loai2, Object ps_Ma_Loai3, Int32 ii_FilterByUser, String ps_UserName, Object ps_Notes, Int32 pi_Posted, Int32 pi_Locked)
  at EZAPP.Invoices.FormCTMHLister.OnFillData()
  at EZAPP.Invoices.FormCTMHLister..ctor(String ps_InvoiceCode)
  at EZAPP.SystemForms.FormMain.(Int64 )
  at System.Windows.Forms.Control.OnClick(EventArgs e)
  at EZAPP.Controls.MainButtonControl.OnClick(EventArgs e)
  at System.Windows.Forms.Button.OnMouseUp(MouseEventAr gs mevent)
  at System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
  at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
  at System.Windows.Forms.ButtonBase.WndProc(Message& m)
  at System.Windows.Forms.Button.WndProc(Message& m)
  at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.W ndProc(Message& m)
  at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)


  ************** Loaded Assemblies **************
  mscorlib
  Assembly Version: 2.0.0.0
  Win32 Version: 2.0.50727.8662 (QFE.050727-8600)
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework64/v2.0.50727/mscorlib.dll
  ----------------------------------------
  EZStarter
  Assembly Version: 1.0.0.0
  Win32 Version: 1.0.0.0
  CodeBase: file:///E:/Program%20Files%20(x86)/3TSoft%202010%20for%20Vietnamese%20and%20English/EZStarter.exe
  ----------------------------------------
  EZAPP
  Assembly Version: 1.0.0.0
  Win32 Version: 3TSoft.AC.E1.Pack.2015.R01
  CodeBase: file:///E:/Program%20Files%20(x86)/3TSoft%202010%20for%20Vietnamese%20and%20English/EZAPP.DLL
  ----------------------------------------
  System.Windows.Forms
  Assembly Version: 2.0.0.0
  Win32 Version: 2.0.50727.8662 (QFE.050727-8600)
  CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
  ----------------------------------------
  System
  Assembly Version: 2.0.0.0
  Win32 Version: 2.0.50727.8662 (QFE.050727-8600)
  CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
  ----------------------------------------
  System.Drawing
  Assembly Version: 2.0.0.0
  Win32 Version: 2.0.50727.8662 (QFE.050727-8600)
  CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
  ----------------------------------------
  System.Xml
  Assembly Version: 2.0.0.0
  Win32 Version: 2.0.50727.8662 (QFE.050727-8600)
  CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
  ----------------------------------------
  System.Data
  Assembly Version: 2.0.0.0
  Win32 Version: 2.0.50727.8662 (QFE.050727-8600)
  CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_64/System.Data/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Data.dll
  ----------------------------------------
  System.Configuration
  Assembly Version: 2.0.0.0
  Win32 Version: 2.0.50727.8662 (QFE.050727-8600)
  CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
  ----------------------------------------
  Accessibility
  Assembly Version: 2.0.0.0
  Win32 Version: 2.0.50727.8662 (QFE.050727-8600)
  CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/Accessibility/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Accessibility.dll
  ----------------------------------------
  EZDataAccess
  Assembly Version: 0.0.0.0
  Win32 Version: 0.0.0.0
  CodeBase: file:///E:/Program%20Files%20(x86)/3TSoft%202010%20for%20Vietnamese%20and%20English/EZDataAccess.DLL
  ----------------------------------------
  System.Transactions
  Assembly Version: 2.0.0.0
  Win32 Version: 2.0.50727.8662 (QFE.050727-8600)
  CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_64/System.Transactions/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Transactions.dll
  ----------------------------------------
  System.EnterpriseServices
  Assembly Version: 2.0.0.0
  Win32 Version: 2.0.50727.8662 (QFE.050727-8600)
  CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_64/System.EnterpriseServices/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.EnterpriseServices.dll
  ----------------------------------------

  ************** JIT Debugging **************
  To enable just-in-time (JIT) debugging, the .config file for this
  application or computer (machine.config) must have the
  jitDebugging value set in the system.windows.forms section.
  The application must also be compiled with debugging
  enabled.

  For example:

  <configuration>
  <system.windows.forms jitDebugging="true" />
  </configuration>

  When JIT debugging is enabled, any unhandled exception
  will be sent to the JIT debugger registered on the computer
  rather than be handled by this dialog box.


  Mong nhận được góp ư của các bạn mod và ad.

  Ḿnh cảm ơn!

  Chủ đề tương tự:

 2. #2
  Tham gia ngày
  14 Jan 2015
  Bài viết
  54
  Post Thanks / Like
  Năng lực viết bài
  6
  Trích dẫn Nguyên văn bởi Noviz Xem bài viết
  Xin chào!

  Ḿnh mới nâng cấp win từ 8.1 lên win 10 c̣n phần mềm 3Tsoft lưu ở ổ đĩa khác. Giờ ḿnh đă cài lại SQLexpress 2014 và đăng nhập vào được file cũ nhưng khi truy cập bất cứ nội dung phiếu, chứng từ, bảng cân đối ps (vào giao diện được nhưng khi nhấn lập bảng th́ lỗi) th́ gặp báo lỗi theo nội dung dưới. Ngoài ra ḿnh cũng đă thử đổi định dạng ngày tháng năm ở win 10 (chỉ một bên Region là được, bên time kia không thể chỉnh).

  Date&name format.jpg Region.jpg

  Sau khi đăng nhập 3Tsoft 2010 th́:

  Bug 3tsoft 2010.jpg

  Thử đăng nhập 3Tsoft 2015 th́:

  Login 3tsoft 2015.jpg

  Bug 3tsoft 2015.jpg


  See the end of this message for details on invoking
  just-in-time (JIT) debugging instead of this dialog box.

  ************** Exception Text **************
  System.NotSupportedException: Invalid expression ---> System.Data.SqlClient.SqlException: Cannot resolve the collation conflict between "SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS" and "Vietnamese_CI_AS" in the equal to operation.
  at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlExc eption exception, Boolean breakConnection)
  at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndW arning(TdsParserStateObject stateObj)
  at System.Data.SqlClient.TdsParser.Run(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj)
  at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.ConsumeMetaDat a()
  at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.get_MetaData()
  at System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteRead er(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString)
  at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderT ds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async)
  at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader( CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, DbAsyncResult result)
  at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader( CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method)
  at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteReader(Com mandBehavior behavior, String method)
  at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteDbDataRead er(CommandBehavior behavior)
  at System.Data.Common.DbCommand.System.Data.IDbComman d.ExecuteReader(CommandBehavior behavior)
  at System.Data.Common.DbDataAdapter.FillInternal(Data Set dataset, DataTable[] datatables, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable, IDbCommand command, CommandBehavior behavior)
  at System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataTable[] dataTables, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, IDbCommand command, CommandBehavior behavior)
  at System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataTable dataTable)
  at EZDataAccess.CTMHDataAccess.GetMasterTable(String ps_Subsidiary, Int32 pi_DaysFilter, Object pd_Ngay_Ct1, Object pd_Ngay_Ct2, Object ps_So_Ct1, Object ps_So_Ct2, Object ps_Ma_Ct, Object ps_Ma_Tte, Object ps_Tk, Object ps_Tk_Du, Object ps_Ma_Dt, Object pi_Tien1, Object pi_Tien2, Object ps_Ma_Km, Object ps_Ma_Bp, Object ps_Ma_Hd, Object ps_Ma_Sp, Object ps_Ma_Nx, Object ps_Ma_Kho, Object ps_Ma_Vt, Object ps_Dien_Giai, Object ps_Ma_Loai1, Object ps_Ma_Loai2, Object ps_Ma_Loai3, Int32 ii_FilterByUser, String ps_UserName, Object ps_Notes, Int32 pi_Posted, Int32 pi_Locked)
  --- End of inner exception stack trace ---
  at EZDataAccess.CTMHDataAccess.GetMasterTable(String ps_Subsidiary, Int32 pi_DaysFilter, Object pd_Ngay_Ct1, Object pd_Ngay_Ct2, Object ps_So_Ct1, Object ps_So_Ct2, Object ps_Ma_Ct, Object ps_Ma_Tte, Object ps_Tk, Object ps_Tk_Du, Object ps_Ma_Dt, Object pi_Tien1, Object pi_Tien2, Object ps_Ma_Km, Object ps_Ma_Bp, Object ps_Ma_Hd, Object ps_Ma_Sp, Object ps_Ma_Nx, Object ps_Ma_Kho, Object ps_Ma_Vt, Object ps_Dien_Giai, Object ps_Ma_Loai1, Object ps_Ma_Loai2, Object ps_Ma_Loai3, Int32 ii_FilterByUser, String ps_UserName, Object ps_Notes, Int32 pi_Posted, Int32 pi_Locked)
  at EZAPP.Invoices.FormCTMHLister.OnFillData()
  at EZAPP.Invoices.FormCTMHLister..ctor(String ps_InvoiceCode)
  at EZAPP.SystemForms.FormMain.(Int64 )
  at System.Windows.Forms.Control.OnClick(EventArgs e)
  at EZAPP.Controls.MainButtonControl.OnClick(EventArgs e)
  at System.Windows.Forms.Button.OnMouseUp(MouseEventAr gs mevent)
  at System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
  at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
  at System.Windows.Forms.ButtonBase.WndProc(Message& m)
  at System.Windows.Forms.Button.WndProc(Message& m)
  at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.W ndProc(Message& m)
  at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)


  ************** Loaded Assemblies **************
  mscorlib
  Assembly Version: 2.0.0.0
  Win32 Version: 2.0.50727.8662 (QFE.050727-8600)
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework64/v2.0.50727/mscorlib.dll
  ----------------------------------------
  EZStarter
  Assembly Version: 1.0.0.0
  Win32 Version: 1.0.0.0
  CodeBase: file:///E:/Program%20Files%20(x86)/3TSoft%202010%20for%20Vietnamese%20and%20English/EZStarter.exe
  ----------------------------------------
  EZAPP
  Assembly Version: 1.0.0.0
  Win32 Version: 3TSoft.AC.E1.Pack.2015.R01
  CodeBase: file:///E:/Program%20Files%20(x86)/3TSoft%202010%20for%20Vietnamese%20and%20English/EZAPP.DLL
  ----------------------------------------
  System.Windows.Forms
  Assembly Version: 2.0.0.0
  Win32 Version: 2.0.50727.8662 (QFE.050727-8600)
  CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
  ----------------------------------------
  System
  Assembly Version: 2.0.0.0
  Win32 Version: 2.0.50727.8662 (QFE.050727-8600)
  CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
  ----------------------------------------
  System.Drawing
  Assembly Version: 2.0.0.0
  Win32 Version: 2.0.50727.8662 (QFE.050727-8600)
  CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
  ----------------------------------------
  System.Xml
  Assembly Version: 2.0.0.0
  Win32 Version: 2.0.50727.8662 (QFE.050727-8600)
  CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
  ----------------------------------------
  System.Data
  Assembly Version: 2.0.0.0
  Win32 Version: 2.0.50727.8662 (QFE.050727-8600)
  CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_64/System.Data/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Data.dll
  ----------------------------------------
  System.Configuration
  Assembly Version: 2.0.0.0
  Win32 Version: 2.0.50727.8662 (QFE.050727-8600)
  CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
  ----------------------------------------
  Accessibility
  Assembly Version: 2.0.0.0
  Win32 Version: 2.0.50727.8662 (QFE.050727-8600)
  CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/Accessibility/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Accessibility.dll
  ----------------------------------------
  EZDataAccess
  Assembly Version: 0.0.0.0
  Win32 Version: 0.0.0.0
  CodeBase: file:///E:/Program%20Files%20(x86)/3TSoft%202010%20for%20Vietnamese%20and%20English/EZDataAccess.DLL
  ----------------------------------------
  System.Transactions
  Assembly Version: 2.0.0.0
  Win32 Version: 2.0.50727.8662 (QFE.050727-8600)
  CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_64/System.Transactions/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Transactions.dll
  ----------------------------------------
  System.EnterpriseServices
  Assembly Version: 2.0.0.0
  Win32 Version: 2.0.50727.8662 (QFE.050727-8600)
  CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_64/System.EnterpriseServices/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.EnterpriseServices.dll
  ----------------------------------------

  ************** JIT Debugging **************
  To enable just-in-time (JIT) debugging, the .config file for this
  application or computer (machine.config) must have the
  jitDebugging value set in the system.windows.forms section.
  The application must also be compiled with debugging
  enabled.

  For example:

  <configuration>
  <system.windows.forms jitDebugging="true" />
  </configuration>

  When JIT debugging is enabled, any unhandled exception
  will be sent to the JIT debugger registered on the computer
  rather than be handled by this dialog box.


  Mong nhận được góp ư của các bạn mod và ad.

  Ḿnh cảm ơn!
  Em chào Anh,
  Anh tham khảo link này nhé: http://www.ezsoft.vn/forum/showthrea...l-to-operation
  Trường hợp này của Anh do CSDL cũ cài SQL có vùng địa lư khác với CSDL mới mà anh tạo để gắn hoặc phục hồi dữ liệu này.
  Anh nên sao lưu dữ liệu để pḥng rùi ro trước khi tham khảo cách làm trên diễn đàn.
  Nếu không yên tâm, Anh nên gọi đến tổng đài: 19006137. Ezsoft sẽ hỗ trợ giúp Anh.
  Cám ơn Anh đă quan tâm, sử dụng phần mềm!

  If U change, everthing will change for U!!!

  3TSOFT: Nh́n là sướng! Sờ là phê! Sử dụng là đê mê!

 3. Thanks đă cảm ơn bài viết này.
 

 

Thông tin chủ đề

Users Browsing this Thread

Hiện tại có 1 người đang xem chủ để này. (0 thành viên 1 khách)

Thành viên đă xem chủ đề này: 4

Hành động: (Xem danh sách)

 1. bandatthuduc
 2. chicun13
 3. huydaomanh
 4. vxdhoangmai839

Đánh dấu

Quyền viết bài

 • Bạn không thể gửi chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh
 •  
Add Url at Pingmyurl.com

3TSoft | EZSOFT.Ltd