3TSOFT - Hướng dẫn chức năng tự động phân bổ khấu hao

07/05/2020 |  Lượt xem: 180
Để thực hiện tự động phân bổ khấu hao trên phần mềm kế toán 3TSOFT, người sử dụng chọn chức năng Tính khấu hao.

Chức năng này sẽ thực hiện trích khấu hao cho tài sản, công cụ, chi phí chờ phân bổ đã được đăng ký. Để thực hiện “Tính khấu hao”, người sử dụng cần thực hiện các bước sau:

- Kiểm tra “Chứng từ phân bổ” trong phần hành “Kế toán tài sản, công cụ, chi phí” tương ứng với tháng người sử dụng muốn tính khấu hao. Nếu thấy chương trình đã ghi nhận các bút toán tương ứng thì tiến hành xoá các chứng từ đã ghi nhận vì khi Tính khấu hao người sử dụng sẽ lập các chứng từ tương tứng với bút toán Tính khấu hao đó.

- Chọn chức năng “Tính khấu hao” trên màn hình chính của phần mềm.

 

 

Thông tin

Diễn giải

Tháng tính khấu hao

Là thángvà năm người sử dụng muốn tính khấu hao. Chương trình sẽ tính khấu hao từ đầu tháng đến cuối tháng được chọn

Tính khấu hao

Là chức năng tính khấu hao của phần mềm. Sau khi bấm vào chức năng này, chương trình tự động hiện ra bảng thể hiện chi tiết khấu hao của tài sản, công cụ, chi phí đã được đăng ký theo từng bộ phận sử dụng hay nguồn ngân sách hình thành lên tài sản, công cụ, chi phí.

Lưu

Là lưu nội dung chi tiết người sử dụng vừa tính khấu hao vào bảng tính khấu hao. Mục đích để người sử dụng có thể lấy lại khấu hao của những tháng trước khi vào mục Tính khấu hao.

Lấy khấu hao

Là lấy lại giá trị khấu hao của tháng mà người sử dụng đã thực hiện Lưu sau khi tính khấu hao.

Hủy

Có chức năng hủy thao tác tính khấu hao mà người sử dụng vừa thực hiện để quay về màn hình ban đầu khi người sử dụng vào chức năng Tính khấu hao.

Lập chứng từ

Có chức năng tự động tạo chứng từ phân bổ khấu hao của tháng đang chọn hiện thời. Chương trình hiện lên cửa sổ Chứng từ phân bổ, mặc định chứng từ sẽ được lập vào ngày cuối tháng. Người sử dụng có thể khai báo thêm các thông tin của chứng từ phân bổ. Sau đó người sử dụng bấm Ctrl+Enter để lưu chứng từ.Chứng từ phân bổ khấu hao sẽ được lưu vào Chứng từ phân bổ trong phân hệ Kế toán tài sản, công cụ, chi phí.

Mã tài sản

Là mã những tài sản được trích khấu hao trong tháng

Tên tài sản

Là tên tương ứng với mã tài sản được tính khấu hao trong tháng.

Sửa

Chỉ tiêu này có 2 lựa chọn:

K- Không sửa khấu hao cho tài sản đang được lựa chọn

C- Cho phép sửa khấu hao của tài sản đang được lựa chọn

Ngân sách, Tự bổ sung, Vốn vay, Nguồn khác

Chi tiết khấu hao tài sản, công cụ, chi phí chờ phân bổ theo từng nguồn vốn hình thành lên tài sản, công cụ, chi phí chờ phân bổ

Tổng khấu hao

Là tổng giá trị khấu hao của từng tài sản

Ngày

Là ngày tính khấu hao của tài sản