3TSoft - Thông tư 132/2018/TT-BTC hướng dẫn việc ghi sổ kế toán, lập và trình bày Báo cáo tài chính doanh nghiệp siêu nhỏ

11/02/2019 |  Lượt xem: 1219

Thông tư 132/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 hướng dẫn việc ghi sổ kế toán, lập và trình bày Báo cáo tài chính của doanh nghiệp siêu nhỏ.Việc xác định nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp đối với ngân sách Nhà nước được thực hiện theo qui định của pháp luật về thuế.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2019, áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 01/04/2019.

Theo đó, chế độ kế toán được áp dụng đối với doanh nghiệp siêu nhỏ quy định một số điểm như sau:

1. Kế toán tại doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế TNDN theo phương pháp tính trên thu nhập tính thuế

1.1. Tài khoản kế toán

Doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế TNDN theo phương pháp tính trên thu nhập tính thuế áp dụng danh mục tài khoản kế toán, nội dung, kết cấu, nguyên tắc kế toán, phương pháp hạch toán kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu hướng dẫn tại Phụ lục 2 “Hệ thống tài khoản kế toán” ban hành kèm theo Thông tư 132/2018/TT-BTC để ghi chép, phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo từng nội dung kinh tế.

1.2. Sổ kế toán

Doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế TNDN theo phương pháp tính trên thu nhập tính thuế áp dụng các sổ kế toán theo danh mục sau đây: 

STT Tên sổ kế toán Ký hiệu
 I  Sổ kế toán tổng hợp  
 1  Sổ Nhật ký sổ cái  Mẫu số S01 - DNSN
 II  Sổ kế toán chi tiết  
 1  Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa  Mẫu số S02 - DNSN
 2  Sổ tài sản cố định  Mẫu số S03 - DNSN
 3  Sổ chi tiết thanh toán với người mua, người bán  Mẫu số S04 - DNSN
 4  Sổ chi tiết thanh toán các khoản nợ phải trả  Mẫu số S05 - DNSN
 5  Sổ chi tiết doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (áp dụng cho doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế)  Mẫu số S06a - DNSN
 6  Sổ chi tiết doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (áp dụng cho DN siêu nhỏ nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp)  Mẫu số S06b - DNSN
 7  Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh  Mẫu số S07 - DNSN
 8  Sổ theo dõi thuế GTGT được khấu trừ  Mẫu số S08 - DNSN
9  Sổ chi tiết thuế GTGT đầu ra  Mẫu số S09 - DNSN
10  Sổ tiền gửi ngân hàng  Sổ tiền gửi ngân hàng
 
 1.3. Hệ thống báo cáo tài chính
 - Hàng năm, các doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế TNDN theo phương pháp theo thu nhập tính thuế phải lập các báo cáo tài chính và phụ biểu báo cáo tài chính theo danh mục sau đây:
 
 
STT Tên chứng từ Ký hiệu
 I  Báo cáo tài chính  
 1  Báo cáo tình hình tài chính  Mẫu số B01 - DNSN
 2  Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh  Mẫu số B02 - DNSN
 3  Phụ biểu báo cáo tài chính  
 4  Bảng cân đối tài khoản  Mẫu số F01 - DNSN
 5  Báo cáo tình hình thực hiện nghĩa vụ với NSNN  Mẫu số F02 - DNSN
 

- Ngoài các báo cáo tài chính quy định tại khoản 1 Thông tư 132/2018/TT-BTC, doanh nghiệp siêu nhỏ có thể lựa chọn áp dụng báo cáo tài chính quy định tại Thông tư số 133/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 26/8/2016 để phục vụ công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cũng như xác định nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước.

2. Kế toán tại doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ

2.1. Sổ kế toán

Doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế TNDN tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ phải mở các sổ kế toán để theo dõi các khoản doanh thu và các khoản thu nhập, các khoản thuế phải nộp nhà nước, các khoản tiền lương và các khoản trích theo lương,... phục vụ cho việc xác định nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp với ngân sách nhà nước theo danh mục sau đây:

 

STT Tên sổ kế toán  Ký hiệu
1  Sổ chi tiết doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ Mẫu số S1 - DNSN
2  Sổ theo dõi tình hình thanh toán tiền lương và các khoản nộp theo lương của người lao động Mẫu số S2 - DNSN
3  Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa Mẫu số S3 - DNSN
4  Sổ theo dõi tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế với NSNN Mẫu số S4 - DNSN
 

2.2. Tài khoản kế toán

- Doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế TNDN tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ nếu không có nhu cầu thì không bắt buộc phải mở các tài khoản kế toán mà chỉ ghi đơn trên sổ kế toán (chỉ ghi chép nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào khoản mục cần theo dõi mà không cần phản ánh các tài khoản đối ứng).

2.3. Báo cáo tài chính

- Doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế TNDN tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ không bắt buộc phải lập báo cáo tài chính để nộp cho cơ quan thuế.

- Doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế TNDN tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ nếu lựa chọn áp dụng chế độ kế toán quy định tại Chương II Thông tư 132/2018/TT-BTC để phục vụ cho nhu cầu quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thì vẫn lập báo cáo tài chính theo quy định. Báo cáo tài chính được lập không phải nộp cho cơ quan thuế mà được bảo quản, lưu trữ theo quy định và sử dụng tại doanh nghiệp để phục vụ cho việc thanh tra, kiểm tra khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Live Help - Online