File EXCEL mẫu

06/11/2014 |  Lượt xem: 25520
File mẫu excel cập nhật "Danh mục đối tượng, khách hàng"
 
File mẫu excel cập nhật "Danh mục vật tư, hàng hóa, thành phẩm"
 
File mẫu excel cập nhật "Danh mục sản phẩm, công trình"
File mẫu excel cập nhật "Định mức sản phẩm, công trình"
File mẫu excel cập nhật "Danh mục hợp đồng"
 
File mẫu excel cập nhật "Danh mục tài sản cố định"
 
File mẫu excel cập nhật "Danh mục công cụ dụng cụ, chi phí chờ phân bổ"
 
File mẫu excel cập nhật "Danh mục nhân viên"
File mẫu excel cập nhật "Số dư đầu kỳ tài khoản, số dư đầu kỳ công nợ"
 
File mẫu excel cập nhật "Tồn kho đầu kỳ kế toán"
 
File mẫu excel cập nhật "Tồn kho đầu kỳ thực tế"
 
File mẫu excel cập nhật "Vật tư chưa sử dụng tại phân xưởng đầu kỳ"
File mẫu excel cập nhật "Phiếu thu, Phiếu chi, Báo có, Báo nợ, Phiếu kế toán"
 
File mẫu excel cập nhật "Chứng từ bù trừ công nợ"
File mẫu excel cập nhật "Chứng từ nhập mua hàng"
File mẫu excel cập nhật "Chứng từ nhập xuất thẳng"
File mẫu excel cập nhật "Chứng từ xuất điều chuyển"
File mẫu excel cập nhật "Chứng từ hóa đơn bán hàng"
File mẫu excel cập nhật "Chứng từ hàng bán bị trả lại"
File mẫu excel cập nhật "Chứng từ xuất nguyên vật liệu cho sản phẩm"
File mẫu excel cập nhật "Chứng từ nhập lại xuất nguyên vật liệu"
File mẫu excel cập nhật "Chứng từ xuất nguyên vật liệu cho công trình"
File mẫu excel cập nhật "Chứng từ nhập kho thành phẩm"
File mẫu excel cập nhật "Chứng từ xuất lắp ráp"
File mẫu excel cập nhật "Chứng từ tách chi tiết"
File mẫu excel cập nhật "Chứng từ phiếu nhập xuất nội bộ"
File mẫu excel cập nhật "Số dư đầu kỳ tài khoản ngoài bảng"
File mẫu excel cập nhật "Chứng từ kế toán ngoài bảng"
File mẫu excel cập nhật "Chứng từ vật tư ngoài bảng"
 
 
Phần mềm kế toán thông dụng 3TSoft với ứng dụng thân thiện, dễ sử dụng, dễ dàng insert dữ liệu từ Excel giúp bạn tiết kiệm 90% thời gian nhập liệu và hạch toán.