Cập nhật chứng từ kế toán tổng hợp

08/07/2014 |  Lượt xem: 11008
Mẫu phiếu kế toán A5 sau khi thêm vào trong phần mềm:
 
phan_mem_ke_toan_3tsoft_phieu_thu_a5
 
Để có được mẫu phiếu kế toán như trên các bạn làm như sau:
Bước 1: Download file đính kèm
Bước 2: Giải nén và cho vào thư mục ReportFiles 
Xác định thư mục ReportFiles:
Nhấp chuột phải vào biểu tượng 3TSoft 2010 trên màn hình Desktop chọn Properties.
Tại đây ta xác định được thư mục cài đặt phần mềm 3TSoft:
 
Thư mục ReportFile nằm cùng vị trí với file EZStarter.exe, từ đây ta xác định được vị trí của thư mục ReportFiles. Như ví dụ trên vị trí thư mục ReportFiles là D:\3TSOFT\3TSoft 2010 General\ReportFiles.
Bước 3: Đăng nhập vào phần mềm vào phần Hệ thống\Khai báo tham số chứng từ\Phiếu kế toán
 
phan_mem_ke_toan_3tsoft_khai_bao_tham_so_chung_tu_phieu_thu
 
Bảng Khai báo tham số chứng từ xuất hiện
 
phan_mem_ke_toan_3tsoft_khai_bao_tham_so_chung_tu_phieu_thu
 
Thực hiện nhập bổ sung
 
 + Tiêu đề tiếng việt:  ;Phiếu kế toán 
 + Tiêu đề tiếng anh:  ;Journal entry
 + Mẫu chứng từ in:  ;CTPKA5
 + Số hiệu:  ;SKEY-016
 
Sau đó chỉ cần lưu lại, khi in phiếu kế toán ta chỉ cần chọn 
 
phan_mem_ke_toan_3tsoft_chon_mau_in_phieu_thu_a5
 
Các bạn sẽ được mẫu phiếu kế toán như mong muốn
Đối với các mẫu chứng từ còn lại trong phần hành kế toán tổng hợp các bạn các bạn làm tương tự với phần khai báo tham số từ như sau: 
 
Tên mẫu
chứng từ
File download
Danh mục
chứng từ
Thông tin nhập bổ sung
Tiêu đề 
tiếng việt
Tiêu đề 
tiếng anh
Mẫu chứng
từ in
Số hiệu
CTPKA5 Phiếu kế toán ;Phiếu kế toán ;Journal entry ;CTPKA5 ;SKEY-016
CTPKA5 Phiếu kết chuyển tổng hợp ;Phiếu kết chuyển tổng hợp ;Administrative voucher ;CTPKA5 ;SKEY-017
NBKTA5 Chứng từ kế toán ngoài bảng ;Chứng từ kế toán ngoài bảng ;EOff sheet accounting vouchers ;NBKTA5 ;SKEY-022
PNVTNBA5 Chứng từ vật tư ngoài bảng ;Chứng từ vật tư ngoài bảng ;Off-sheet input vouchers ;PNVTNBA5 ;SKEY-105